Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama ili, u slučaju nekorištenja obrasca, naglasiti da se informacija traži sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti pisanim putem na adresu (uključujući email: informacije@libertas.hr):

Libertas međunarodno sveučilište
Službenik za informiranje
Trg J.F. Kennedy 6b
10000 Zagreb

telefonom na broj: +385 (0)1 5633 106

ili usmenim putem radnim danom od 09:00 do 17:00 sati, soba 27, 3. kat

Službenik za informiranje: Ivan Kukić, struč.spec.admin.publ.

Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji.

Sveučilište ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Predlošci za ostvarivanje prava na pristup informacijama:

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2021.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2022.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2023.

Propis:

Zakon o pravu na pristup informacijama (pročišćeni tekst)