Izdavaštvo

Časopisi

Časopis Međunarodne studije

Sveučilište Libertas preuzelo je 2019. izdavanje časopisa Međunarodne studije: časopis za međunarodne odnose, vanjsku politiku i diplomaciju (ISSN 1332-4756). Časopis Međunarodne studije ima dugu tradiciju znanstvenog izdavaštva, još od prvog broja koji je objavljen 2002. Dugogodišnji urednik, sve do svoje smrti, bio je Radovan Vukadinović. Od preuzimanja časopisa od strane sveučilišta Libertas  glavni urednik je Vladimir Filipović. Časopis ima ugledni domaći i strani izdavački savjet. Zastupljen je u bazi ProQuest (Worldwide political science abstracts).
MEĐUNARODNE STUDIJE je časopis za međunarodne odnose, vanjsku politiku, međunarodne ekonomije i srodnih područja. Proučava međunarodne odnose u širem smislu i potiče interdisciplinarni pristup. Časopis objavljuje stručne i znanstvene članke, prikaze knjiga te drugi relevantan sadržaj.
Časopisu možete pristupiti ovdje.

acta_turistica_et_turisticaActa Economica Et Turistica,

Izdavač / Publisher by

Sveučilište Libertas / Libertas University
Trg J. Kenneyja 6 b, 1000 Zagreb, Croatia
Tel: +385-1-5493-841
Fax: +385-1-5493-840
E-mail: ialtaras@libertas.hr
Web: www.libertas.hr

Glavni i odgovorni urednik / Editor in Chief
doc. dr. sc. Ante Samodol

Pomoćnik glavnog urednika / Assistant Editor in Chief
izv. prof. dr. sc. Ivor Altaras Penda

Uređivački odbor / Editorial Bord

 • Mihovil Anđelinović, Faculty of Economics, Zagreb, Croatia
 • Kaye Chon, The Hong Kong Polytechnic University, School of Hotel and Tourism Management, Hong Kong, China
 • Sonja Brlečić Valčić, University of Zadar, Croatia
 • Gordan Družić, Croatian Academy for Science and Art (HAZU), Zagreb, Croatia
 • Marijana Ivanov, Faculty of Economics, Zagreb, Croatia
 • Ksenija Keča, Libertas University, Zagreb, Croatia
 • Metin Kozak, Mugla University, Mugla, Turkey
 • Tanja Mihalič, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenija
 • Duško Pavlović, Libertas University, Zagreb, Croatia
 • Davor Perkov, Libertas University, Zagreb, Croatia
 • Doris Peručić, University of Dubrovnik, Dubrovnik, Croatia
 • Lidija Petrić, Faculty of Economics, Split, Croatia
 • Željka Primorac, Pravni Fakultet Split, Croatia
 • Vlasta Roška, Libertas University, Zagreb, Croatia
 • Andrea Rudančić, Libertas University, Zagreb, Croatia
 • Egon Smeral, Modul University, Vienna, Austria
 • Dora Smolčić Jurdana, Faculty for Management in Tourism and Hospitality, Opatia, Croatia
 • Marija Tomašević Lišanin, Faculty of Economics, Zagreb, Croatia
 • Renata Tomljenović, Institute for Tourism, Zagreb, Croatia
 • Geoff Wall, University of Waterloo, Waterloo, Canada

Dizajn / Design: McCann-Erickson, Zagreb
Prijelom / Layout: Alias, Zagreb
Tisak /Printed By: Tisak Zelina
Pretplata godišnje (dva broja): 200 kn
Annual Subscription Rate (two issues): 50 €
ISSN 1849-921X (online)
ISSN 1849-8469 (tisak)

Radovi objavljeni u časopisu referiraju se na portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih članaka HRČAK.

Zbornik Sveučilišta Libertas,

u Zagrebu objavljuje znanstvene i stručne članke, prijevode i prikaze radova iz svih područja, polja i grana znanosti i dobre prakse. Prvi broj izašao ja 2008. godine i od tada izlazi redovno jedan puta godišnje.

Članci u Zborniku podliježu recenziji i kategoriziraju se na prijedlog recenzenata u sljedeće kategorije:
1. Izvorni znanstveni rad(originalno znanstveno djelo u kojem su izneseni novi rezultati fundamentalnih ili primijenjenih istraživanja. Tu spadaju nove, još nepoznate znanstvene činjenice, spoznaje i teorije koje predstavljaju doprinos znanosti, a djelo je napisano tako da bilo koji kvalificirani istraživač na temelju danih informacija može uz ista takva istraživanja doći do istih rezultata, zapažanja, proračuna ili teorijskih izvoda kao i autor).
2. Prethodno priopćenje (znanstveno djelo koje sadrži znanstvene spoznaje ili rezultate znanstvenih istraživanja čiji karakter zahtijeva objavljivanje. Ovaj znanstveni članak obvezno sadrži jednu ili više znanstvenih informacija, ali bez dovoljno pojedinosti koje bi čitatelju omogućile provjeru iznesenih znanstvenih spoznaja, rezultata istraživanja i znanstvenih informacija kako je to moguće kod originalnog znanstvenog članka).
3. Pregledni članak (znanstveno djelo koje sadrži cjelovit prikaz o određenom pitanju ili problemu istraživanja o kojemu je već objavljena znanstvena informacija odnosno rezultat znanstvenog istraživanja ili znanstvenih spoznaja. Ne mora sadržavati originalne – nove rezultate istraživanja već se može temeljiti na već objavljenim rezultatima istraživanja, iako može sadržavati i autorove originalne i nove rezultate istraživanja, koji obično ne predstavljaju bitan element predmeta istraživanja).
4. Izlaganje sa znanstvenog skupa (ako su već recenzirani pismenim recenzijama na znanstvenom skupu, ubrajaju se u znanstvene članke – znanstvena djela. U suprotnom slučaju radi se o stručnom članku. Konferencijsko priopćenje – znanstveno predavanje može biti izvorni znanstveni članak, prethodno priopćenje, pregledni članak ili stručni članak).
5. Stručni rad (djelo u kojem se iznose korisne informacije i spoznaje do kojih se u pravilu došlo razvojnim istraživanjem, a ne fundamentalnim i primijenjenim istraživanjima. Takav članak ne sadrži originalne rezultate istraživanja nego se u njemu iznose već poznate spoznaje radi primjene u teoriji i praksi i širenja već poznatih spoznaja, stavova i teorija za potrebe znanstvene teorije i gospodarske prakse).

Glavni urednik: doc.dr.sc.Vladimir Filipović
Izvršni urednici:
doc.dr.sc.Stipe Buzar
Kristijan Marić, mag. rel. int. et dipl.
Uređivački odbor:
prof.dr.sc.Duško Pavlović
prof.dr.sc.Vinko Kandžija
prof.dr.sc.Mladen Knežević
doc.dr.sc.Ante Samodol
dr.sc.Gojko Ostojić

Knjige

Međunarodno poslovanje

medjunarodno-poslovanje

„Autori utemeljeno dokazuju da se međunarodno poslovanje u okviru cjelokupne međunarodne razmjene odmaknulo od same vještine operativnog poslovanja i pretvorilo u nešto puno veće, posebice u smislu uloge i značenja međunarodnog poslovanja gospodarskih subjekata u nacionalnom gospodarstvu i njegove funkcije na globalnom planu.

Djelo je u svojoj naravi interdisciplinarno što je bio uvjet da su autori mogli ekonomskoj i društvenoj analizi upravljanja međunarodnim poslovanjem i njegovih učinaka u društvenom i ekonomskom razvoju zemlje. U tome su autori nesumnjivo uspjeli.“

Prof.dr.sc. Radmila Jovančević

„Udžbenik „Međunarodno poslovanje“ je, s obzirom na svoj sadržaj i edukativne vrijednosti, potreban našoj znanstvenoj i akademskoj zajednici. Kod nas je objavljeno vrlo malo djela koje terijski utemeljeneo, analitički precizno i metodološki korektno analiziraju i prikazuju međunarodno poslovanje, suočeno s novim izazovima i rizicima. Udžbenik donosi i najnovije podatke o internacionalizaciji poslovanja i investicijama u svijetu, ali i u Hrvatskoj. Autori nastoje pojave i procese prikazati integrirano, koristeći i znanja drugih disciplina, prije svega informacijskih znanosti i statistike, ali i sociologije i politologije.

Prof.dr.sc. Tonći Lazibat

Menadžment tržišnih komunikacija

Kraljević, R.; Perkov, D., (2014), Menadžment tržišnih komunikacija, Visoka poslovna škola Libertas, Plejada, Zagreb

„Svrha ove knjige počiva na ambiciji da čitatelji bolje shvate multidisciplinarnost menadžmenta tržišnih komunikacija u novoj ekonomiji i složenost dijaloga između potrošača i proizvoda, oglašivačkog apela i percepcije primatelja, između onoga što kupac misli da kupuje i onoga što želi biti. Taj se tajni dijalog, kako ga naziva Rob Walker (2009), odvija na sve moguće načine osim eksplicitno. Složen je, suptilan, mijenja se i zavarava kao nikad prije. Ukratko, ova knjiga istražuje klasične i suvremene modele komuniciranja s potrošačima te tržišne i psihološke mehanizme koji utječu na način odlučivanja o kupnji.“

Izvadak iz predgovora knjige
„Pristup temi koja je inače predmetom mnogih znanstveno-stručnih radova i istraživanja, odražava individualnost i kreativnost autora da je predstave na način koji osobito akcentira integriranu marketinšku komunikaciju, kreativnost i razumijevanje oglašavačkog procesa, nove medije, metriku mjerenja učinaka, metodologiju evaluacije stavova i utjecaj psiholoških čimbenika na potrošače (kupce), odnose s javnošću te etičnost u komunikaciji s tržištem. Načinom pisanja i obradom pojedinih područja autori osobito iskazuju svježinu, jasnoću, konciznost i suvremenost u prezentiranju najvažnijih tema te praktičnu komponentu, izraženu kroz sedam studija slučaja.“
Prof.dr.sc. Ivo Andrijanić

„Autori su teme nastojali sagledati u njihovoj višeperspektivnosti, kako s aspekta marketinga tako i s aspekta određenih psihologijskih spoznaja, a u cilju što učinkovitijeg razumijevanja komunikacijskih procesa u području tržišnih komunikacija. Obrađeni sadržaji svakako će koristiti studentima ne samo u tijeku nego i nakon završetka studija, kada će se kao budući stručnjaci moći vratiti na ovu knjigu te u njoj pronaći odgovarajuće informacije, kao i smjernice gdje da traže dodatne informacije u recentnoj literaturi. Knjiga će biti od iznimne koristi i marketinškim stručnjacima i poslovnim ljudima.
Prof.dr.sc. Zvjezdan Penezić

Menadžment međunarodne trgovine

Andrijanić, I.; Duško, Pavlović (2012), Menadžment međunarodne trgovine, Visoka poslovna škola Libertas, Zagreb „Cilj je ove knjige upoznati čitatelje s teorijom i praksom upravljanja poslovnim procesima i kadrovima u međunarodnoj razmjeni roba i usluga, uz poseban naglasak na strategije ulaska na strana tržišta, jačanje konkurentnosti domaćih poduzeća na globalnom tržištu, razvijanje viših oblika poslovne suradnje s inozemnim partnerima, korištenje poslovne kombinatorike i specifičnih poslovnih transakcija te unaprjeđenje ekonomskih odnosa Republike Hrvatske s inozemstvom.“ Izvadak iz predgovora knjige „Djelo predstavlja originalan znanstveni rad izrađen prema preporukama „bolonjske deklaracije“ za izučavanje na visokim učilištima stručnih studija. Aktualno je i aplikativno u gospodarskoj praksi. Osim studentima visokih učilišta ekonomske struke, preporučujem ga sadašnjim i budućim poduzetnicima, koji u ovoj knjizi mogu naći izvanredne upute o tome kako kvalitetnim upravljanjem u međunarodnoj trgovini postići uspjeh na sve zahtjevnijem međunarodnom tržištu roba i usluga“ Prof.dr.sc. Josip Senečić „Posebice ističem originalnost ovog djela i njegovu važnost za pronalaženje putova snažnijeg uključivanja Hrvatske u međunarodnu robnu razmjenu i popravljanja negativnog salda trgovinske bilance kroz izvoz složenijih roba s više dodane vrijednosti… Razumijevanje suvremenih kretanja na globalnom tržištu te glavnih čimbenika koji na njemu dominiraju, ali i pripreme mladih ljudi na nove uvjete poslovanja na međunarodnom tržištu, nužan su preduvjet za ostvarivanje tog cilja. A upravo tome pridonosi ovo djelo.“ Prof.dr.sc. Marko Kolaković
Upravljanje kvalitetom s poznavanjem robe

Ivo, Andrijanić; Krešimir, Buntak; Mirko Bošnjak (2012), Upravljanje kvalitetom s poznavanjem robe, Visoka poslovna škola Libertas, Zagreb „Obradom problematike kvalitete robe i utjecaja kvalitete na mogućnost stavljanja robe u promet na domaćem i međunarodnom tržištu prvi put smo u našoj stručnoj ekonomskoj literaturi nastojali praktično obraditi područje infrastrukture kvalitete koje je ključ bilo koje integracije u globalne gospodarske tijekove. Pritom su korištena praktična dostignuća razvijenih zemalja, bez kojih je nemoguće zamisliti niti ostvariti odgovarajuću razinu konkurentnosti vlastitog poduzeća na međunarodnom tržištu.“ Izvadak iz predgovora knjige „Djelo je vrlo uspjela kombinacija znanstvenog i stručnog rada koji zadovoljava sljedeće uvjete: Bolonjsku deklaraciju; znanstvene zahtjeve kroz norme, zakone i preporuke; didaktički prilaz i odgovarajuću strukturu; nužan spektar edukacijskog znanja; postizanje odgovarajuće kompetencije i uspješno uključivanje u gospodarsku praksu. Autori prikazuju osnovne značajke kvalitete i daju obavezne informacije o poznavanju roba. Na vrlo stručan i popularan način izlažu se pojmovi i definicije i povezuju s potrebama i svakodnevnom praksom.“ Dr.sc. Nenad Injac „Autori su na jasan, konzistentan i koncizan način obradili područja upravljanje kvalitetom i poznavanje robe. Originalnost rada očituje se u cjelovitom trtiranju kvalitete proizvoda – kao karakteristike proizvoda i kao upravljačkog koncepta. Autori dokazuju da je kvaliteta ključna dimenzija konkurentnosti proizvoda i poduzeća, conditio sine qua non uspješnog poslovanja. Svojom cjelovitošću i aplikativnošću ovo djelo može naći široku primjenu, od edukacijskog procesa do praktičnog djelovanja poslovnih ljudi koji su svakodnevno upućeni na „kvalitetu“.“ Prof.dr.sc. Aziz Šunje

Porezi

Barbara, Jelčić (2011), Porezi , opći dio, Visoka poslovna škola Libertas, Zagreb „Ovo je knjiga o najizdašnijim i najoperativnijim javno-pravnim prihodima: o razlozima njihova uvođenja u financijske sisteme država, o prednostima i nedostacima, o smislenosti i razložnosti te mogućnostima i ograničenjima njihove primjene, o ekonomskim, pravnim, političkim, socijalnim i drugim reprekusijama koje se pojavljuju u praksi.“ Izvadak iz predgovora knjige „U rukopisu su sadržani prikazi svih oblika javnih prihoda suvremene države. Autorica je, s posebnim smislom za primjereno i originalno izlaganje materije, obradila sadržaj nastavnih disciplina kojima je knjiga namjenjena. Rukopis u jednakoj mjeri zadovoljava interese i pravnih i ekonomskih teoretičara i praktičara koji se zanimaju za područje poreza. Posebno je vrijedno istaknuti stil i jezik kojim je tekst napisan. Ima sva obilježja znanstvenog stila, a to su jednostavnost, kratkoća i logičnost.“ Prof.dr.sc. Olivera Lončarić-Horvat „Rukopis čini zaokruženu cjelina koja će omogućiti studentima stjecanje mnogih znanja o poreznoj materiji, ali istodobno, zbog načina prezentacije gradiva, i njihovo aktivno uključivanje. Djelo obiluje mnogim autoričinim kritičkim prosudbama te čestim kritičkim osvrtima na pojedina praktična rješenje, što ga svrstava u izvorno znanstveno djelo. Na kraju je dan opširan pojmovnik koji će budućim korisnicima, posebno studentima, znatno olakšati korištenje ove knjige.“ Prof.dr.sc. Jure Šimović

Teorija igara

Kopal, R., Korkut, D., (2011), Teorija igara – praktična primjena u poslovanju, Visoka poslovna škola Libertas, Comminus d.o.o., Zagreb Knjiga pruža uvid u temeljne pojmove i principe teorije igara te na konkretnim primjerima (sprječavanje ulaska na tržište, cjenovni rat, R&D, izravna inozemna ulaganja i dr.) omogućuje čitateljima razumijevanje nematematičkih znanja i vještina nužnih za praktičnu primjenu teorije igara u poslovanju. Izvadak iz predgovora knjige „Ova knjiga ne samo da je originalno autorsko djelo, već je i iznimno važan doprinos upoznavanju domaćih znanstvenika i stručnjaka, ali i šire javnosti, s ovom zanimljivom i potencijalno vrlo primjenjivom tematikom, koju do sada u ovako sveobuhvatnom obliku još nismo imali dostupnu na hrvatskom jeziku. Jedna od prednosti ovog djela svakako je činjenica da nije namjenjeno isključivo uskom, znanstvenom krugu konzumenata.“ Prof.dr.sc. Heri Bezić „Knjiga prvi put u Hrvatskoj donosi cjelovit prikaz strateških igara i njihove primjene u interaktivnom poslovnom odlučivanju. Nedvojbeno se radi o važnom i originalnom djelu, koje posleduje značajnu širinu i omogućuje čitatelju stjecanje elementarnih znanja o teoriji igara, ali i pruža osnovu za daljnje vlastito istraživanje i primjenu u rješavanju čitavog niza svakodnevnih ili složenijih problema u poslovanju.“ Prof.dr.sc. Tonći Lazibat

Turizam, budućnost mnogih iluzija

Vukonić, B., (2010), Turizam, budućnost mnogih iluzija, Visoka poslovna škola Utilus, Zagreb „Knjiga Turizam – budućnost mnogih iluzija posljednja je u nizu stručnih i znanstvenih radova autora, u kojoj prof. Boris Vukonić u tri osnovna poglavlja, na 210 stranica teksta, rezimira svoja gledišta ali i spoznaje o razvoju turizma u Hrvatskoj i svijetu. Djelo predstavlja doprinos ekonomskoj znanosti i prikladno je sredstvo za promišljanje turističkog gospodarstva u najširem smislu.“ Iz recenzije prof. dr.Branka Blaževića.