Erasmus + natječaji 2023/24

Klasa: 602-04/3.-01/18

Ur.broj: 251-674-04-1-3.-4

U Zagrebu, 02.03.2023.

          Međunarodno  Sveučilište  Libertas

na temelju sklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama raspisuje

NATJEČAJ

za mobilnost studenata radi studijskog boravka u ljetnom semestru akademske godine 2023./2024. u okviru programa Erasmus+

 

I. OPĆI UVJETI NATJEČAJA

Sveučilište Libertas objavljuje Natječaj za izbor studenata kojima će se dodijeliti financijska potpora za studijski boravak na inozemnim visokoškolskim ustanovama u zimskom semestru akademske godine 2023./2024.

Broj financijskih potpora koje će Sveučilište Libertas dodijeliti za mobilnost studenata ovisi o raspoloživosti sredstava prema Ugovoru o dodjeli financijske potpore broj 2022-1-HR01-KA131-HED-000051975 sklopljenom između Sveučilišta  Libertas i Agencije za mobilnost i programe EU. Studenti koji se prijave na Natječaj i zadovolje sve uvjete Natječaja, a ne uđu u krug stipendiranih studenata, mogu na razmjenu otići o vlastitom trošku.

Erasmus omogućava studentima da dio studijskih obaveza na bilo kojoj razini studija umjesto na matičnoj ustanovi izvrše na ustanovi u inozemstvu s kojom Sveučilište  Libertas ima potpisan Erasmus ugovor o suradnji za akademsku godinu 2023./2024.

Mobilnost u svrhu studija može trajati od 3 do 12 mjeseci, no Sveučilište moći će financirati do 5 mjeseci mobilnosti.  Ako student želi ostati dulje, to mora učiniti kao zero-grant student.

Studentima se na stranim ustanovama neće naplaćivati školarina. Studenti ostaju upisani na svojoj matičnoj ustanovi za vrijeme trajanja mobilnosti i dužni su nastaviti plaćati školarinu ako sami financiraju svoj studij.

Prije odlaska na inozemnu visokoškolsku ustanovu student mora dogovoriti priznavanje ECTS-a u dogovoru s nositeljima kolegija i pročelnikom odjela Sveučilišta Libertas te navedene podatke dostaviti Erasmus koordinatoru. Ukoliko dođe do promjene kolegija tijekom studija na inozemnoj ustanovi student je dužan kontaktirati pročelnika odjela na Sveučilištu Libertas i Erasmus koordinatora radi novog usuglašavanja priznavanja kolegija i ECTS bodova. Obveze studenta definiraju se sklapanjem Ugovora o učenju (Learning Agreement), koji će sadržavati popis kolegija koje će student pohađati na stranoj visokoškolskoj ustanovi uz pripadajući broj ECTS bodova i naslove kolegija s pripadajućim ECTS bodovima koji su ekvivalentni. Kolegiji položeni na inozemnoj visokoškolskoj instituciji, a koji su ekvivalentni kolegijima na Sveučilištu Libertas, prevesti će se na hrvatski jezik te će se priznati kao položeni na Sveučilištu  Libertas.

Sklapanjem Ugovora jamči se priznavanje ECTS bodova stečenih tijekom mobilnosti u inozemstvu kao i razdoblje provedeno na inozemnoj ustanovi. Ukoliko neki kolegiji u Ugovoru o učenju između inozemne institucije i Sveučilišta  Libertas za studenta na razmjeni nisu ekvivalentni, navesti će se samo kao kolegiji koji će se pohađati na inozemnoj instituciji ali se neće priznati tj. evidentirati s pripadajućim bodovima na Sveučilištu  Libertas, već će se upisati u Dopunsku ispravu o studiju kao dodatni kolegiji s pripadajućim ECTS bodovima. Kolegiji koji nisu priznati na razmjeni, a studentu su preostali u sklopu redovnog studija na Sveučilištu Libertas, potrebno je položiti.

Ocjene ostvarene na inozemnoj visokoškolskoj instituciji će se pretvoriti u hrvatski sustav ocjenjivanja te kao takve priznati uz kolegij s pripadajućim brojem ECTS bodova.

Student na inozemnoj instituciji mora upisati najmanje 20 ECTS bodova i ostvariti najmanje 15 ECTS bodova u jednom semestru. Student može na inozemnoj instituciji pisati svoj završni rad.

Student potvrđuje izvršenje obveza na inozemnoj instituciji prijepisom ocjena inozemne institucije.

Na Natječaj se mogu prijaviti studenti preddiplomskog i diplomskog studija, redovni i izvanredni, s tim da se mobilnost može ostvariti isključivo pod uvjetom da student koji se prijavljuje za studij na inozemnoj instituciji u vrijeme predviđene mobilnosti ima položenih 60 ECTS bodova.

Informacije o Erasmus+ programu mogu se pronaći na web stranicama Agencije za mobilnost i programe EU  (www.mobilnost.hr) ili na web stranicama Sveučilišta Libertas.

Rok za prijavu: 15. ožujka 2023.

 

II. KRITERIJI ZA IZBOR KANDIDATA /KANDIDATKINJA

 1. Potpuno i ispravno ispunjen prijavni obrazac; dostavljena kompletna Natječajem zatražena dokumentacija;
 2. Akademski uspjeh;
 3. Pismo motivacije (obrazac u dodatku);

 

III. POSTUPAK PRIJAVE

 1. Prijave moraju biti dostavljene do 15. ožujka 2023. na službenom prijavnom obrascu s priloženom prijavnom dokumentacijom (točka VII). Prijave koje su nepotpune ili su zaprimljene nakon naznačenog roka neće biti razmatrane.
 1. Prijave se ispunjavaju elektronski te dostavljaju osobno u Službu za studentske poslove Sveučilišta Libertas (s naznakom: Erasmus Natječaj za mobilnost studenata-studijski boravak) ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: Sveučilište Libertas, Trg J.F. Kennedy 6b, Zagreb, 10000 (s naznakom: Erasmus Natječaj za mobilnost studenata-studijski boravak).

* Prijave podnesene elektronskim putem neće biti uvažene.

*Svaki kandidat/kandidatkinja dužan/a je prije prijave na Natječaj uz pomoć Erasmus koordinatora/pročelnika odjela/nositelja kolegija na svojoj sastavnici utvrditi mogućnost priznavanja kolegija i ECTS-a te razdoblja koji namjerava provesti na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi.

 

IV. POSTUPAK IZBORA

Postupak izbora odvija se u dva kruga:

 1. krug – administrativna provjera prijava;
 2. krug – izbor kandidata/kandidatkinja za mobilnost od Povjerenstva za izbor kandidata.

 

V. OBJAVA REZULTATA

Konačni rezultati Natječaja i odluka o prihvaćenim studentima objavit će se na mrežnim stranicama Sveučilišta Libertas, pod kategorijom Erasmus.

Prijavom na Natječaj kandidati/kandidatkinje pristaju da se njihovo ime objavi na popisu izabranih/odbijenih kandidata ili na listi čekanja.

VI. FINANCIJSKA POTPORA

Mjesečni iznos financijske potpore studentima za studijski boravak za akademsku godinu 2023./2024. ovisi o zemlji mobilnosti.

GRUPA 1                                                                                                                            550 €

Programske zemlje s visokim životnim troškovima: Danska, Finska, Island, Irska, Luxemburg; Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo; Lihtenštajn, Norveška

GRUPA 2                                                                                                                            550 €

Programske zemlje sa srednje visokim životnim troškovima: Austrija, Belgija, Njemačka, Francuska, Italija, Grčka, Španjolska, Cipar, Nizozemska, Malta, Portugal

GRUPA 3                                                                                                                            500€

Programske zemlje s nižim životnim troškovima: Bugarska, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Makedonija, Turska

Studenti ne mogu dobiti financijsku potporu u sklopu Erasmusa ukoliko će njihov boravak u inozemstvu biti dodatno financiran iz sredstava koja potječu iz Europske unije. Pod dvostrukim financiranjem ne smatraju se nacionalne stipendije koje se dodjeljuju studentima.

Studenti s invaliditetom imaju pravo dobiti uvećani iznos mjesečne financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova mobilnosti. Sveučilište  Libertas će studente koji budu izabrani na Natječaju, a koji su u sklopu natječajne dokumentacije dostavili ispunjen prijavni obrazac za osobe s invaliditetom, naknadno obavijestiti o postupku potraživanja dodatnih sredstava od Agencije za mobilnost i programe EU kao i o dodatnoj dokumentaciji koju je potrebno dostaviti u svrhu odobrenja dodatnih sredstava.

Studenti slabijeg socioekonomskog statusa odabrani za mobilnost u svrhu studija imaju pravo na dodatnu financijsku potporu.

 

VII.  PRIJAVNA DOKUMENTACIJA

 1. Prijavni obrazac;
 2. Pismo motivacije;
 3. Prijepis ocjena svih položenih ispita izdan od strane Sveučilišta Libertas;
 4. Obrazac za potvrdu o statusu studenta i trajanju studija ovjeren od strane Sveučilišta Libertas;
 5. Preslika osobne iskaznice ili važeće putne isprave;
 6. Životopis (European CV format);
 7. Prijavni obrazac za osobe s invaliditetom (ukoliko je potrebno);
 8. Dokument Acceptance Confirmation potpisan i pečatiran od strane ovlaštene osobe na inozemnoj ustanovi (samo za stručnu praksu).

 

VIII.  MATERIJALI

 • Obrazac 1 – Prijavni obrazac;
 • Obrazac 2 – Pismo motivacije;
 • Obrazac 3 – Potvrda o statusu studenta (potvrda je dostupna u službi za studentske poslove Sveučilišta Libertas);
 • Obrazac 4 – Životopis (European CV format);
 • Obrazac 5 – Obrazac za prijavu osoba s invaliditetom (ukoliko je potrebno);

Materijali su dostupni na http://www.libertas.hr/centri-i-uredi/ured-za-medunarodnu-suradnju/

Više o provedbi projekta Erasmus 2022. možete pronaći na stranici Agencije za Mobilnost.

IX. OSTALO

Izabrani kandidati/kandidatkinje dužni su se prije odlaska na i po povratku s inozemne visokoškolske ustanove pridržavati propisane procedure (o kojoj će biti obaviješteni) te Sveučilištu Libertas dostaviti potrebnu dokumentaciju.

Prijavom na Natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime objavi na popisu izabranih/odbijenih kandidata ili na listi čekanja.

X. KONTAKT OSOBA ZA DODATNA PITANJA

Ksenija Keča, mr. sc.
Voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju
kkeca@libertas.hr
Uredovno vrijeme: Četvrtak 12h30 do 13h30

Martina Glavan
Asistentica, Ured za međunarodnu suradnju
mglavan@libertas.hr
Uredovno vrijeme: Četvrtak 12h00 do 13h00

 

Klasa: 602-04/3.-01/18
Ur.broj: 251-674-04-1-3.-3
U Zagrebu, 02.03.2023.

Međunarodno Sveučilište Libertas
na temelju sklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim
ustanovama raspisuje
NATJEČAJ
za mobilnost studenata radi stručne prakse
akademske godine 2023./2024.
u okviru programa Erasmus+

I. OPĆI UVJETI NATJEČAJA
Sveučilište Libertas objavljuje Natječaj za izbor studenata kojima će se dodijeliti financijska potpora
za stručnu praksu na inozemnim poduzećima i ostalim pravnim subjektima u akademskoj godini
2023./2024.

Broj financijskih potpora koje će Sveučilište Libertas dodijeliti za mobilnost studenata ovisi o
raspoloživosti sredstava prema Ugovoru o dodjeli financijske potpore broj 2022-1-HR01-KA131-HED-
000051975 sklopljenom između Sveučilišta Libertas i Agencije za mobilnost i programe EU.
Na Natječaj se mogu prijaviti studenti preddiplomskog i diplomskog studija, redovni i izvanredni.
Mjesto za obavljanje stručne prakse studenti mogu pronaći uz pomoć posredničkih agencija,
samoinicijativno ili uz pomoć mentora/pročelnika odjela/Erasmus koordinatora. Stručnu praksu
moguće je obaviti u tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koje imaju status
pravne osobe.

Stručnu praksu nije moguće obaviti u sljedećim ustanovama:
• Europskim ustanovama (popis dostupan na ec.europa.eu/institutions/index_en.htm);
• Ustanovama koje upravljaju programima Europske unije;
• Diplomatskim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu (ambasadama,
konzulatima).

Mobilnost u svrhu stručne prakse može trajati od 3 do 12 mjeseci, no Sveučilište moći će financirati
do 5 mjeseci mobilnosti.
Prije odlaska na inozemnu ustanovu/tvrtku u okviru obavljanja stručne prakse student mora
dogovoriti priznavanje razdoblja mobilnosti u dogovoru s nositeljima kolegija/pročelnikom
odjela/Erasmus koordinatorom. Obveze studenta definiraju se sklapanjem ugovora o obavljanju
stručne prakse. Ako priznavanje nije moguće, matična ustanova je obvezna iskustvo stručne prakse
zabilježiti u Dopunskoj ispravi o studiju.

Informacije o Erasmus+ programu mogu se pronaći na web stranicama Agencije za mobilnost i
programe EU (www.mobilnost.hr) ili na web stranicama Sveučilišta Libertas.

Web-stranice za pomoć u traženju praksi:
– studentinternship.eu
– erasmusintern.org
– leo-net.org
– globalplacement.com
– praxisnetwork.eu

Rok za prijavu: 15. ožujka 2023.

II. KRITERIJI ZA IZBOR KANDIDATA /KANDIDATKINJA
1. Potpuno i ispravno ispunjen prijavni obrazac; dostavljena kompletna Natječajem zatražena
dokumentacija;
2. Akademski uspjeh;
3. Pismo motivacije (obrazac u dodatku).

III. POSTUPAK PRIJAVE

1. Prijave moraju biti dostavljene do 15. ožujka 2023. na službenom prijavnom obrascu s priloženom
prijavnom dokumentacijom (točka VII). Prijave koje su nepotpune ili su zaprimljene nakon
naznačenog roka neće biti razmatrane.
2. Prijave se ispunjavaju elektronski te dostavljaju osobno u Službu za studentske poslove Sveučilišta
Libertas (s naznakom: Erasmus Natječaj za mobilnost studenata- praksa) ili poštom preporučeno
na sljedeću adresu: Sveučilište Libertas, Trg J.F. Kennedy 6b, Zagreb, 10000 (s naznakom: Erasmus
Natječaj za mobilnost studenata –praksa).
* Prijave podnesene elektronskim putem neće biti uvažene.

IV. POSTUPAK IZBORA
Postupak izbora odvija se u dva kruga:
1. krug – administrativna provjera prijava;
2. krug – izbor kandidata/kandidatkinja za mobilnost od Povjerenstva za izbor kandidata.

V. OBJAVA REZULTATA
Konačni rezultati Natječaja i odluka o prihvaćenim studentima objavit će se na mrežnim stranicama
Sveučilišta Libertas, pod kategorijom Erasmus.
Prijavom na Natječaj kandidati/kandidatkinje pristaju da se njihovo ime objavi na popisu
izabranih/odbijenih kandidata ili na listi čekanja.

VI. FINANCIJSKA POTPORA
Mjesečni iznos financijske potpore studentima za stručnu praksu za akademsku godinu 2023./2024.
ovisi o zemlji mobilnosti.

GRUPA 1 550€
Programske zemlje s visokim životnim troškovima: Danska, Finska, Island, Irska, Luxemburg;
Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo; Lihtenštajn, Norveška

GRUPA 2 550€
Programske zemlje sa srednje visokim životnim troškovima: Austrija, Belgija, Njemačka, Francuska,
Italija, Grčka, Španjolska, Cipar, Nizozemska, Malta, Portugal

GRUPA 3 500€
Programske zemlje s nižim životnim troškovima: Bugarska, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Mađarska,
Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Makedonija, Turska

Studenti ne mogu dobiti financijsku potporu u sklopu Erasmusa ukoliko će njihov boravak u
inozemstvu biti dodatno financiran iz sredstava koja potječu iz Europske unije. Pod dvostrukim
financiranjem ne smatraju se nacionalne stipendije koje se dodjeljuju studentima.
Studenti s invaliditetom imaju pravo dobiti uvećani iznos mjesečne financijske potpore zbog mogućih
povećanih troškova mobilnosti. Sveučilište Libertas će studente koji budu izabrani na Natječaju, a koji
su u sklopu natječajne dokumentacije dostavili ispunjen prijavni obrazac za osobe s invaliditetom,
naknadno obavijestiti o postupku potraživanja dodatnih sredstava od Agencije za mobilnost i
programe EU kao i o dodatnoj dokumentaciji koju je potrebno dostaviti u svrhu odobrenja dodatnih
sredstava.
Studenti nižeg socioekonomskog statusa imaju mogućnost iz proračuna za visoko obrazovanje
(Erasmus) dobiti dodatna financijska sredstva za odlazak na mobilnost u iznosu od 200 EUR mjesečno.
Kriterij za određivanje pripadnosti skupini nižeg socioekonomskog statusa preuzet je iz Pravilnika o
uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju. Sveučilište Libertas će studente koji budu
izabrani na Natječaju obavijestiti o mogućnosti potraživanja dodatnih sredstava kao i o dokumentaciji
koju je potrebno dostaviti u svrhu odobrenja dodatnih sredstava uz uvjet raspoloživosti.
Studenti koji će se prijaviti za stručnu praksu imaju mogućnost iz proračuna za visoko obrazovanje
(Erasmus) dobiti dodatna financijska sredstva za odlazak na mobilnost u iznosu od 200 EUR mjesečno
uz uvjet raspoloživosti.

VII. PRIJAVNA DOKUMENTACIJA
1. Prijavni obrazac;
2. Pismo motivacije;
3. Prijepis ocjena svih položenih ispita izdan od strane Sveučilišta Libertas;
4. Obrazac za potvrdu o statusu studenta i trajanju studija ovjeren od strane Sveučilišta Libertas;
5. Preslika osobne iskaznice ili važeće putne isprave;
6. Životopis (European CV format);
7. Prijavni obrazac za osobe s invaliditetom (ukoliko je potrebno);
8. Dokument Acceptance Confirmation potpisan i pečatiran od strane ovlaštene osobe na
inozemnoj ustanovi.

VIII. MATERIJALI
– Obrazac 1 – Prijavni obrazac;
– Obrazac 2 – Pismo motivacije;
– Obrazac 3 – Potvrda o statusu studenta (potvrda je dostupna u službi za studentske poslove
Sveučilišta Libertas);
– Obrazac 4 – Životopis (European CV format);
– Obrazac 5 – Obrazac za prijavu osoba s invaliditetom (ukoliko je potrebno);
– Obrazac 6 – Dokument Acceptance Confirmation.
Materijali su dostupni na http://www.libertas.hr/centri-i-uredi/ured-za-medunarodnu-suradnju/

IX. OSTALO
Izabrani kandidati/kandidatkinje dužni su se prije odlaska na i po povratku s inozemne visokoškolske
ustanove pridržavati propisane procedure (o kojoj će biti obaviješteni) te Sveučilištu Libertas
dostaviti potrebnu dokumentaciju.
Prijavom na Natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime objavi na popisu izabranih/odbijenih
kandidata ili na listi čekanja.

X. KONTAKT OSOBA ZA DODATNA PITANJA
Ksenija Keča, mr. sc.
Voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju
kkeca@libertas.hr
Uredovno vrijeme: Četvrtak 12h30 do 13h30

Martina Glavan
Asistentica, Ured za međunarodnu suradnju
mglavan@libertas.hr
Uredovno vrijeme: Četvrtak 12h00 do 13h00

Podijelite s prijateljimaShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Posted in: