Fizioterapija

Zašto?

 • Postanite stručnjak

  Završetkom studija Fizioterapije moći ćete samostalno upravljati procesom fizioterapije ili
  sudjelovati u timskom radu. Također ćete biti osposobljeni procjeniti, planirati, intervenirati
  i mjereit učinak intervencije u području fizioterapije, dokumentiranje u prevenciji, liječenju,
  habilitaciji i rehabilitaciji te unapređenju profesije.

 • Individualni pristup

  Usvojite znanja i vještine vezane uz procjenu stanja, postavljanje ciljeva te izradu programa
  terapije sukladno dobi, potrebama i disfunkcijama osobe kojoj je potrebna fizioterapija.
  Orijentacija na individualni pristup u programiranju i provedbi fizioterapijskih postupaka
  važan je element ovog studija.

 • Zaposlite se kao član stručnih medicinskih timova!

  Postanite dio tima i radite u vodećoj djelatnosti u specijalnim bolnicama za rehabilitaciju, u ustanovama za njegu u kući, ustanovama socijalne skrbi i domovima umirovljenika.

 • 100

  Sveučilišni studij

 • 100

  redovni studij: rujan/veljača

 • 100

  izvanredni studij: rujan/veljača

 • 100

  gdje? Zagreb!

 • 100

  6 semestara / 3 godine

 • 100

  180 ECTS

 • 100

  od 21.000 KN

 • 100

  univ.bacc.physioth.

O studiju

Preddiplomski program osmišljen je upravo na taj način da studentima omogući ravnotežu između praktičnih i teorijskih znanja na području fizioterapije. Studenti preddiplomskog studija fizioterapije pripremaju se za karijere u privatnom, javnom, vladinom i neprofitnom sektoru koji svi zahtijevaju poznavanje i primjenu fizikalne terapije. Svrha programa jest izobrazba fizioterapeuta kao stručnjaka koji će moći nezavisno upravljati procesom fizioterapije, uključujući i njegovo sudjelovanje u timskom radu (multidisciplinarnom, interdisciplinarnom, transdisciplinarnom). Provedbom programa studenti će biti osposobljeni da procjenjuju, planiraju, interveniraju i mjere učinak intervencije u području fizioterapije, uključujući dokumentiranje u prevenciji, liječenju, habilitaciji i rehabilitaciji te unapređenju profesije (razvijanjem kliničke, upravljačke, edukacijske, savjetničke i istraživačke uloge).

Studijski program pruža uvid u suvremene koncepte fizioterapije, uz naglasak na individualizaciju i cjelovitost pristupa u provedbi terapijskih postupaka. Nastavni program studija fizioterapije pruža mogućnost usvajanja znanja i vještina vezanih uz procjenu stanja, postavljanje ciljeva te izradu programa terapije sukladno dobi, potrebama i disfunkcijama osobe kojoj je potrebna fizioterapija. U okviru programa obuhvaćene su profesionalne metode od terapijskih vježbi, postupaka manualne terapije, elektroterapije, fizikalnih agenasa, mehaničkih postupaka, respiracijske fizioterapije do primjene različitih pomagala, proteza, ortoza, zaštitnih i potpornih sredstava te opreme. Važni element u ovom studijskom programu je orijentacija na individualni pristup u programiranju i provedbi fizioterapijskih postupaka uz stalnu evaluaciju rezultata. Nadalje ovaj studijski program je usmjeren na uključivanje fizioterapeuta u timski i integrirani proces zdravstvene zaštite, socijalne skrbi i rehabilitacije sukladno preporukama Svjetske zdravstvene organizacije.

Fizioterapija se danas primjenjuje u gotovo svim kliničkim područjima. Tako je fizioterapeut redovni član stručnih medicinskih timova u ortopediji, reumatologiji, neurologiji, kardiologiji, pulmologiji, pedijatriji, kirurgiji i traumatologiji, onkologiji, ginekologiji i porodiljstvu te sportskoj medicini. Također, fizioterapija je vodeća djelatnost u specijalnim bolnicama za rehabilitaciju i rehabilitacijskim centrima. Uloga fizioterapeuta prepoznata je i u ustanovama za njegu u kući, ustanovama socijalne skrbi i domovima umirovljenika. U posljednje vrijeme se fizioterapija uvodi u područje zdravstvenog turizma, a veliki značaj ima i u  sportskim klubovima. Također je fizioterapija sastavnica mnogih programa promicanja zdravlja i prevencije bolesti u području javnog zdravstva.
Mjesto izvođenja: Zagreb

Nastavni plan i program

Preuzmite nastavni plan i program ovdje.

Skupni ishodi učenja

IU 1 Izložiti stavove, spoznaje, ideje, probleme i rješenja

IU 2 povezati poznavanje morfoloških karakteristika pojedinih organa,  morfologiju i građu pojedinih tkiva, organa i organskih sustava ljudskog tijela

IU 3 preispitati metode za procjenu fizioloških i patofizioloških funkcija organa, bolesti organskih sustava i dijagnostičkih testova

IU 4 procijeniti fizikalna svojstva kostiju mišića i krvnih žila te vrednovati elektrokemijske pojave i fiziološko djelovanje električne struje

IU 5 valorizirati ulogu fizioterapeuta i primjenu fizioterapije u definiranoj organizaciji prema etičkim načelima

IU 6 ocijeniti kineziološke i biomehaničke zakonitosti funkcioniranja tijela s primjenom kinezioloških metoda u fizioterapiji

IU 7 povezati elektroničku dokumentaciju o oblicima intervencije u fizioterapiji i parametrima primjene

IU 8 kreirati vokabular za pojedine teme iz fizikalne terapije

IU 9 preispitati indikacije i kontraindikacije za primjenu fizikalnih čimbenika u fizioterapiji s analizom ishoda

IU 10 ocijeniti javno zdravstvo, stanje populacije te primarnu, sekundarnu i sekundarnu prevenciju bolesti 

IU 11 procijeniti doprinos motoričkih i senzoričkih sustava tijekom pokreta i predvidjeti transformacijske procese u toku tjelesnih aktivnosti

IU 12 povezati znanje i vještine u procesu fizioterapije u različitim kliničkim okruženjima te razviti metode subjektivne i objektivne fizioterapijske procjene

IU 13 preispitati transferne i kontratransferne faktore relevantne za odnos s korisnicima i članovima stručnog tima u fizioterapiji

IU 14 procijeniti mobilnost zglobova kralježnice, ekstremiteta preko translatornih gibanja zglobnih tijela te strukturne promjene u mekim tkivima

IU 15 povezati značaj fizikalne terapije u kondicioniranju pacijenata prije i nakon operacije – abdominalne bolesti, onkologija, pedijatrija

IU 16 povezati fizioterapijske postupke u kliničkoj medicini sa značajkama ksrdiorespiratornih i onkoloških bolesti te pedijatrijskim stanjima

IU 17 Vrednovati sigurnost pacijenta u fizioterapiji

Upisne informacije

Upisne informacije

A) Položena državna matura

Učenici koji u školskoj godini 2018./2019. polože državnu maturu (gimnazija, strukovni ili umjetnički programi) upisuju studij bez obveze pristupanja razredbenom ispitu.

Elementi vrednovanja su*:

 • Ocjene iz srednje škole – 25%
 • Hrvatski jezik – osnovna razina (B) – 25%
 • Matematika – osnovna razina (B) – 25%
 • Strani jezik – osnovna razina (B) – 25%

*Ukupno ostvareni bodovi jednaki su bodovima u sustavu postani student koji su kandidatima vidljivi za prijavljeni studijski program sveučilišta Libertas.

Nakon objave privremenih rang lista, kandidati mogu pristupiti postupku upisa. Prilikom upisa kandidati dolaze s ispisanim bodovima za sveučilište Libertas. (Kalendar državne mature)

Za izračunavanje školarine za stručni studij pritisnite ovdje.

Za izračunavanja školarine za sveučilišni studij pritisnite ovdje.

B) Razredbeni postupak

Elementi vrednovanja na razredbenom ispitu su:

 • provjera općih sposobnosti,
 • motivacijski razgovor.

Na razredbeni ispit potrebno je ponijeti:

 • osobnu iskaznicu ili putovnicu,
 • kemijsku olovku.

SUSTAV OBRAZOVANJA UNUTAR RH

Razredbenom ispitu mogu pristupiti učenici četverogodišnjih strukovnih i umjetničkih programa obrazovanja koji su svoje obrazovanje završili izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole.

Termini razredbenog ispita nalaze se ovdje.

SUSTAV OBRAZOVANJA IZVAN RH

Kandidati koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske pristupaju razredbenom postupku i time stječu preduvjet za upis na sveučilište Libertas.

Termini razredbenog ispita nalaze se ovdje.

Razredbeni ispiti će se održati po potrebi.

primjer-uplatnice

C) Pravo izravnog upisa temeljem postignutih rezultata na razredbenom postupku na fakultetima, veleučilištima i visokim školama

Pristupnik koji je na drugom visokom učilištu s uspjehom položio pisani test na razredbenom ispitu (tj. postigao najmanje razredbeni prag) ili je po drugoj osnovi ostvario pravo na upis te bio upisan na visoko učilište, ili pak ima status aktivnog studenta, oslobođen je polaganja razredbenog ispita.

Takav pristupnik također je dužan prijaviti se putem web stranice www.libertas.hr, i u rubriku Napomena navesti „Položen prijemni na drugom fakultetu“

O ostvarenom uspjehu na razredbenom ispitu pri drugom visokom učilištu kandidat mora prilikom upisa priložiti odgovarajući pisani dokument – potvrdu o ostvarenom broju bodova ili indeks s drugog visokog učilišta.

D) Kandidati koji su završili srednje obrazovanje, a stariji su od 24 godine

Kandidati koji su stariji od 24 godine studij mogu upisati izravno, temeljem uspjeha postignutog tijekom srednjoškolskog obrazovanja.

Kandidati su obvezni prijaviti se putem web stranice

Elementi vrednovanja su:

 • uspjeh postignut u pojedinim predmetima,
 • opći uspjeh postignut tijekom srednje škole.

Za vrednovanje općeg uspjeha uzima se prosjek iz sva četiri razreda.

Za izračunavanje školarine za stručni studij pritisnite ovdje.

Za izračunavanja školarine za sveučilišni studij pritisnite ovdje.

Prilikom upisa u Studentskoj referadi potrebno je priložiti:

 • sve svjedodžbe iz srednje škole i svjedodžbu s mature – izvornik ili ovjerene kopije,
 • domovnicu ili drugi odgovarajući dokaz o državljanstvu – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • izvod iz matične knjige rođenih – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • potpisan Ugovor o obrazovanju i plaćanju školarine ispisan s web portala – četiri primjerka,
 • ispunjeni državni statistički upitnik (podiže se u Referadi),
 • jednu fotografiju za indeks formata 4×6 cm,
 • jednu fotografiju za matičnu knjigu studenata formata 4×3,
 • potvrdu (kopiju uplatnice) o uplaćenoj prvoj rati školarine,
 • preslika osobne iskaznice.

Upisni troškovi u visini od 300,00 kn dospijevaju nakon predaje Ugovora o obrazovanju i plaćanju školarine. Upisni troškovi uključuju sve administrativne troškove upisa poput studenske iskaznice, indeksa, obrazaca i ostale dokumentacije.

Kontakt

 • Centar za karijere

  Za sve informacije o studijima  i upisima.

  Kontaktirajte Centar za karijere!
 • Referada Zagreb

  Kontakt za studente i predavače.

  Kontaktirajte Referadu Zagreb!

93% svih naših diplomiranih studenata je zaposleno!

94% studenata zaposleno

Prema podacima HZZ-a od kraja prosinca 2018. godine od 4030 osoba s Libertasovom diplomom samo 283 je prijavljeno na zavodu za zapošljavanje.

 • Započni svoju karijeru radeći:

  • u privatnom, javnom, vladinom i neprofitnom sektoru koji svi zahtijevaju poznavanje i primjenu fizikalne terapije.
  • u područjima unapređenja zdravlja i prevencije oboljenja, liječenja oboljelih i rehabilitacije poštujući etičke norme medicinske profesije i praksu temeljenu na znanstvenim dokazima
  • istraživanja, praćenja i sudjelovanja u fizioterapiji i kontinuirano unapređivati svoje znanje i vještine sukladno inovacijama u profesiji.
  • procjenu, planiranje, interveniranje i mjerenje učinka intervencije u području fizioterapije, uključujući dokumentiranje u prevenciji, liječenju, habilitaciji i rehabilitaciji te unapređenje profesije razvijanjem kliničke, upravljačke, edukacijske, savjetničke i istraživačke uloge.
Upišite se!

Na studij se možete upisati i prijelazom s drugog fakulteta ili visokog učilišta. Više o tome, kao i o dodatnim pogodnostima obiteljskog popusta, te stipendiranja saznajte klikom na određenu temu.