Organizacija

Rektor Sveučilišta

Prof. dr. sc. Ivo Andrijanić

Profesor emeritus dr.sc. Ivo Andrijanić bio je dugogodišnji gospodarstvenik, najprije u Ferimportu a kasnije i u Zračnoj luci Zagreb i sveučilišni profesor na Fakultetu za vanjsku trgovinu, kasnije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Svoje bogato praktično gospodarsko i profesorsko iskustvo uspješno je iskoristio za pripremu nastavnog plana i programa pri osnivanju Libertasa 2004. godine, kada je bio i prvi dekan.

Napisao je veliki broj znanstvenih i stručnih radova, knjiga i sveučilišnih udžbenika iz područja vanjske trgovine i vanjskotrgovinskog poslovanja, burzi i burzovnog poslovanja, ekonomike i politike osiguranja i reosiguranja, menadžmenta međunarodne trgovine, transporta i poslovne logistike, upravljanja kvalitetom i poznavanja robe i dr. Veliki broj tih djela objavljen je i u inozemstvu. Bio je predavač na mnogim međunarodnim kongresima, konferencijama i seminarima u zemlji i inozemstvu.

Doživotni je počasni član Znanstvenog savjeta za promet HAZU i Upravnog odbora Međunarodne organizacije civilnih aerodroma (ICAA) u Parizu. Bio je dugogodišnji član Matičnih odbora i povjerenstava Ministarstva znanosti za izbor kandidata u nastavna i znanstveno-nastavna zvanja.

Za postignute rezultate i uspjehe u radu odlikovan je, između ostalog, Ordenom rada sa zlatnim vijencem, Redom Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića za osobite zasluge u gospodarstvu, diplomom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za doprinos u radu Znanstvenog savjeta za promet i dr.

e: iandrijanic@libertas.hr

Prorektor za znanost i međunarodnu suradnju

izv. prof. dr. sc. Vladimir Filipović

Vladimir Filipović diplomirao je politologiju na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirao je 2014. na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na Libertas međunarodnom sveučilištu biran je u zvanje docenta 2016., a u zvanje izvanrednog profesora 2021. Na Fakultetu međunarodnih odnosa i diplomacije nositelj je kolegija Svjetska politička povijest, Hrvatska politička i diplomatska povijest te Jugoistočna Europa. Kao gostujući profesor boravio je na Jagelonskom sveučilištu u Krakowu (Poljska) i OTH Regensburg (Njemačka).

Suosnivač je međunarodne znanstvene konferencije State (In)Stability koja se održava svake godine od 2020. Bio je voditelj znanstvenog projekta Libertas sveučilišta „(Ne)stabilnost država“. Od 2016. do 2023. bio je glavni urednik Zbornika sveučilišta Libertas, a od 2019. glavni je urednik znanstvenog časopisa Međunarodne studije. Trenutno je član međunarodne JeanMonet akademske mreže ValEU’s financirane od strane Europske komisije.

Autor je dvije knjige: Ispod plavih šljemova: motivi država za sudjelovanje u misiji UNPROFOR 1992.–1995. (Zagreb-Sarajevo, 2015)  i Politička povijest XX. stoljeća (Zagreb, 2023). Isto tako, autor je većeg broja znanstvenih članaka koji su objavljeni u nacionalnim i međunarodnih časopisima i sudionik međunarodnih znanstvenih konferencija. Bavio se uredničkim i prevoditeljskim poslom u području društvenih i humanističkih znanosti.
e: vfilipovic@libertas.hr

Prorektor za organizaciju i kvalitetu

Ante Samodol

izv. prof. dr. sc. Ante Samodol

Izv. prof. dr. sc.. Ante Samodol diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je na smjeru – Financije, bankarstvo, osiguranje, a magistrirao i doktorirao u znanstvenoj grani – Financije.

Radno iskustvo je stjecao u vanjskoj trgovini, bankarstvu i javnom sektoru. Bio je pomoćnik ministra financija i član pregovaračke radne skupine za poglavlje – Financijske usluge, u postupku pristupanja Republike Hrvatske EU. Prvi je predsjednik uprave Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i odgovorna osoba za izradu i implementaciju EU regulative iz područja financijskih usluga.

Profesionalni razvitak i edukaciju je stjecao u zemlji i inozemstvu na poslovnim školama, sveučilištima i financijskim institucijama kao što su Business School Bled, University of Sussex , NYSE, SEC, FINRA, FSA i druge. Posjeduje brokersku licencu. Pohađao je pedagoško-didaktičku edukaciju na Pedagoškoj akademiji u Zagrebu i bio dugogodišnji gost predavač na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Autor je dviju knjiga o investicijskim fondovima i niza znanstvenih i stručnih članaka iz područja financijskih institucija i tržišta, monetarne i fiskalne politike. Na Libertas međunarodnom sveučilištu je nastavnik od 2013. godine, a prije funkcije prorektora vodio je Ured za kvalitetu i bio prodekan na Poslovnoj školi Libertas.

e: asamodol@libertas.hr

Prorektor za nastavu, studente i studijske programe

izv. prof. dr. sc. Stipe Buzar

Stipe Buzar stekao je doktorat iz polja filozofije 2014. godine na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. 2017. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a 2022. godine izabran je na radno mjesto izvanrednog profesora na Libertas međunarodnom sveučilištu u Zagrebu. Kao gostujući profesor boravio na OTH Regensburg i Stefan Wyszyński University u Varšavi.

Član je European Non-Territorial Autonomy Network (COST akcija 2019. – 2023., dalje kao neformalna mreža), bio istraživač na internim projektima Libertas međunarodnog sveučilišta Procesi, akteri i opravdanja raspada država (2019. – 2021.) i Nestabilnost država: teorijski i praktični uvidi (2022. – 2023). Član je ValEUs  – Jean Monnet akademske mreže financirane od Europske komisije (2024. – 2026.)

Član je uredništva časopisa Međunarodne studije od 2020. godine i Političke analize od 2021. godine te suorganizator znanstvene konferencije STATE (IN)STABILITY: Past, present and future perspectives for the nation state (2019. – ). Kao povremeni recenzent surađuje s časopisima Obnovljeni život, Croatian Journal of Philosophy, Teoria Polityki (Krakow, Poljska), Polemos, Prolegomena, Anali HPD-a. Redovito sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Također je autor/suautor/urednik knjiga Realizam i teorija pravednog rata (2020, Zagreb: Disput), Finis Africae: Realističke perspektive globalnog upravljanja (2021, Zagreb: Disput), War on Terror: Reflecting on 20 Years of Policy, Actions, and Violence (2024, Berlin/Boston: DeGruyter).

e: sbuzar@libertas.hr

Dekan Fakulteta za međunarodne odnose i diplomaciju

prof. dr. sc. Ivan Grdešić

dr. sc. Ivan Grdešić je umirovljeni redoviti profesor u trajnom zvanju s Fakulteta političkih znanosti Sveučilita u Zagrebu. Autor je dvije knjige “Političko odlučivanje” (1995) i “Osnove analize javnih politika” (2006). Objavljivao je u domaćim i stranim znanstvenim i stručnim časopisima o političkom sustavu Hrvatske, demokratskoj tranziciji, izborima i javnim politikama. Kooautor je nekoliko knjiga.
Bio je Fulbright gostujući profesor na Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg i na Indiana University, Bloomington. Bio je Public Policy Scholar na Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington DC, proljeće 2009. Od 1996. – 1999. bio je prodekan Fakulteta političkih znanosti u Zagreb i predsjednik Hrvatskog politološkog društva. Predsjednik je Hrvatskog društva fulbrajtovaca. Bio je predstojnik Centra za cjeloživotno obrazovanje Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, suosnivač i kourednik stručnog časopisa ”Političke analize” te voditelj poslijediplomskog specijalističkog studija “Lokalna demokracija i razvoj”.
Služio je kao veleposlanik Republike Hrvatske u SAD od 2000. do 2004. i u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske od 2012. do 2017. U mirovini je od 1. listopada 2017. Od siječnja 2019. profesor je na Libertas međunarodnom sveučilištu, na pola radnog vremena, gdje predaje kolegije Međunarodni odnosi na diplomskom studiju te Diplomacija na preddiplomskom studiju, Fakulteta za Međunarodne odnose i diplomaciju, a od rujna 2019.  djeluje kao dekan spomenutog Fakulteta.

e: igrdesic@libertas.hr

Dekan Fakulteta za međunarodno poslovanje i ekonomiju

Ivo Andrijanic

Prof. emeritus dr. sc. Ivo Andrijanić

Profesor emeritus dr.sc. Ivo Andrijanić bio je dugogodišnji gospodarstvenik, najprije u Ferimportu a kasnije i u Zračnoj luci Zagreb i sveučilišni profesor na Fakultetu za vanjsku trgovinu, kasnije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Svoje bogato praktično gospodarsko i profesorsko iskustvo uspješno je iskoristio za pripremu nastavnog plana i programa pri osnivanju Libertasa 2004. godine, kada je bio i prvi dekan.

Napisao je veliki broj znanstvenih i stručnih radova, knjiga i sveučilišnih udžbenika iz područja vanjske trgovine i vanjskotrgovinskog poslovanja, burzi i burzovnog poslovanja, ekonomike i politike osiguranja i reosiguranja, menadžmenta međunarodne trgovine, transporta i poslovne logistike, upravljanja kvalitetom i poznavanja robe i dr. Veliki broj tih djela objavljen je i u inozemstvu. Bio je predavač na mnogim međunarodnim kongresima, konferencijama i seminarima u zemlji i inozemstvu.

Doživotni je počasni član Znanstvenog savjeta za promet HAZU i Upravnog odbora Međunarodne organizacije civilnih aerodroma (ICAA) u Parizu. Bio je dugogodišnji član Matičnih odbora i povjerenstava Ministarstva znanosti za izbor kandidata u nastavna i znanstveno-nastavna zvanja.

Za postignute rezultate i uspjehe u radu odlikovan je, između ostalog, Ordenom rada sa zlatnim vijencem, Redom Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića za osobite zasluge u gospodarstvu, diplomom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za doprinos u radu Znanstvenog savjeta za promet i dr.

e: iandrijanic@libertas.hr

Dekanica Fakulteta zdravstvenih znanosti

prof. dr. sc. Jasna Mesarić, dr. med.

prof. dr. sc. Jasna Mesarić, dr. med. diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kojem je i izabrana u naslovno znanstveno nastavno zvanje redovitog profesora 2018. godine. Specijalist je transfuzijske medicine. Završila je poslijediplomske studije, iz hematologije, kliničke pedijatrije i menadžmenta u zdravstvu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

U svojoj profesionalnoj karijeri zadnjih 10-tak godina bavi se područjem kvalitete zdravstvene zaštite i sigurnosti pacijenta na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Aktivno je sudjelovala u radu EU Patient Safety and Quality of Care Expert Group (2014.-2016.), vodila je WHO studiju BIS (Blood Information Sheet) u RH (2003. -2005.), program WHO PATH (Performance Assessment Tools for Hospitals) u okviru BCA-WHO i Ministarstva zdravstva (2008. -2010.), istraživačku grupu projekta SAFE-EUR-OOH (Patient Safety Culture in European Out-of-hours services) u RH (2015), radni paket 2: Dissemination of the JA, EU projekta “EU Network for Patient Safety and Quality of Care, PaSQ JA” (2012.-2016.). Od 2017. godine, u okviru ECIBC (European Commission Initiative on Breast Cancer) u statusu EC nominiranog vanjskog eksperta, sudjeluje u radu Guidelines Development Group, Quality Assurance Scheme Development Group.

Predsjednica je Hrvatskog društva za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite Hrvatskog liječničkog zbora. Bila je predsjednica ESQH (European Society for Quality in Healthcare), (2015.-2017.). Pozvani je predavač na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima, autor i koautor znanstvenih i stručnih publikacija. Profesionalno i nastavničko iskustvo u području zdravstva koristi za razvoj studija na Fakultetu zdravstvenih znanosti Libertas međunarodnog sveučilišta.

e: jmesaric@libertas.hr

Dekanica Fakulteta za film i scenske umjetnosti

Branka Cvitkovic

izv.prof.art. Branka Cvitković

Doc. art. Branka Cvitković rođena je u Zagrebu 29. svibnja 1948. godine. Nakon studija književnosti na Filozofskom fakultetu 1971. godine, upisuje glumu na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Članica je ansambla Drame Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu od 1972. do 2014. godine. Surađivala je i sa Glumačkom družinom Histrion, Zagrebačkim kazalištem mladih, HNK Osijek, HNK Split, Splitskim ljetom, Kazalištem Marina Držića iz Dubrovnika, Dubrovačkim ljetnim igrama, Teatrom ITD i Osječkim ljetom. Nastupala je u brojnim filmovima i TV i radio dramama.

Dobitnica je značajnih nagrada i priznanja za umjetnička dostignuća. Za cjelokupni umjetnički i društveni angažman odlikovana je Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge u kulturi, Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske za zdravstvo, socijalnu skrb i promicanje moralnih društvenih vrijednosti i Spomenicom domovinskog rata.

Odlukom Ministarstva kulture RH 2006. godine proglašena je Nacionalnom dramskom prvakinjom.

Zajedno sa stručnim suradnicima priprema nastavni plan i program za novoosnovani Fakultet za film i scenske umjetnosti pri Sveučilištu Libertas te preuzima prvu generaciju studenata glume. 2015. godine postaje dekanica fakulteta i nastavlja svoj pedagoški rad kao profesorica glume te formira profesorski kadar okupivši najeminentnije stučnjake iz područja hrvatskog jezika, književnosti, filozofije, dramaturgije i umjetnike iz područja glume, scenskog govora, scenskog pokreta i glazbe.

e: bcvitkovic@libertas.hr

Pročelnik poslovne škole

Zvonko Agičić, dipl.oec.

e: zagicic@libertas.hr