Organizacija

Rektor Sveučilišta

Predsjednik sveučilišta Pavlović

prof. dr. sc. Duško Pavlović

Profesor Pavlović doktor je ekonomskih znanosti.

Većinu radnog vijeka proveo je u međunarodnoj trgovini. Do 1990. radio je u vanjskotrgovinskoj radnoj organizaciji „Astra“ u Zagrebu, tada najvećoj vanjskotrgovinskoj radnoj organizaciji u Hrvatskoj, gdje je od 1986-1990. bio direktor OOUR-a. Od 1990-2005. živio je i radio u Londonu u kom je periodu bio glavni direktor dvaju britanskih vanjskotrgovinskih poduzeća. Kreirao je i realizirao više stotina poslova s poduzećima i vladama iz četrdesetak država sa svih kontinenata. Tijekom petnaestogodišnjeg rada u Londonu aktivno je sudjelovao na brojnim međunarodnim stručnim i znanstvenim skupovima održanim u Velikoj Britaniji i većem broju drugih država.

Od 2007. na Visokoj poslovnoj školi Libertas radi kao nastavnik, prodekan za međunarodnu suradnju, a od 2009-2014. bio je na funkciji dekana. Od 2014. je predsjednik Libertas međunarodnog sveučilišta, a 2016. godine biran je za rektora.

Autor je tri knjige i više desetaka znanstvenih i stručnih radova te projekata. Aktivno je sudjelovao na velikom broju domaćih i međunarodnih konferencija. Uz Sveučilište Libertas, gdje predaje kolegije iz međunarodnog poslovanja, predavao je i na više drugih visokoškolskih institucija u Hrvatskoj i inozemstvu. Profesor je na London Academy of Diplomacy gdje predaje kolegij International Trade.

e:dpavlovic@libertas.hr

Prorektorica za znanost i međunarodnu suradnju

Ana Stavljenić-Rukavina

Prof. emeritus dr.sc. Ana Stavljenić-Rukavina

Profesorica Ana Stavljenić-Rukavina bila je dugi niz godina istaknuti stručnjak i znanstvenik u području zdravstva i biomedicine, sveučilišni profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U vrijeme dvogodišnjeg obnašanja dužnosti ministra zdravstva pokrenula je niz projekata u zdravstvenom sustavu, posebno u dijelu koji vode unapređenju kvalitete sustava. Svoje značajno profesionalno i nastavničko iskustvo koristila je za pripremu nastavnog plana i programa poslijediplomskog studija na Libertas međunarodnom sveučilištu.

Provela je značajni opus znanstvenih projekata u području biomedicine i zdravstva, posebno dijabetologije, istraživanja genetičkih čimbenika metaboličkih, kardiovaskularnih i drugih kroničnih bolesti rezultat kojih su brojni znanstveni radovi objavljeni u međunarodnim časopisima. Bila je pozvani predavač na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima i konferencijama, te član njihovih organizacijskih i znanstvenih odbora. Objavila je značajan broj nastavnih tekstova knjiga i priručnika. Provodila je projekte iz područja organizacije zdravstvenog sustava, javnog zdravstva i sustava kvalitete u zemlji i inozemstvu. Od 2004. godine djeluje kao ekspert u evaluaciji znanstvenih projekata EC za područje zdravstva.

Profesorica Ana Stavljenić-Rukavina je aktivni član brojnih znanstvenih društava u zemlji i svijetu. Članica je Svjetske akademije znanosti i umjetnosti i Akademije medicinskih znanosti Hrvatske. Ordenom Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića odlikovana je za doprinos razvoju znanosti u RH 2006. Nositelj je nagrade Jan Petelhoff za razvoj laboratorijske medicine u srednjeeuropskim zemljama. Začasni je član Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatskog društva medicinske biokemije i laboratorijske medicine.

e: astavljenic@libertas.hr

Prorektor za studente, organizaciju i poslovanje

Ante Samodol

doc.dr.sc. Ante Samodol

e: asamodol@libertas.hr

Dekan Fakulteta za međunarodne odnose i diplomaciju

prof. dr. sc. Mladen Knežević

Prof.dr.sc. Mladen Knežević je redoviti profesor u trajnom zvanju. Svoju karijeru je započeo u sustavu izvršenja kaznenih sankcija, radeći najprije s maloljetnim delinkventima, a zatim sa punoljetnim počiniteljima kaznenih djela. Po završetku zagrebačke alkohološke škole pod vodstvom legendarnog utemeljitelja profesora Vladimira Hudolina, do konca karijere u sustavu izvršenja kaznenih sankcija radio je sa počiniteljima kaznenih djela koji su bili ovisni o alkoholu. U tom sustavi je proveo gotovo 20 godina.

Početkom Domovinskog rata pridružuje se Glavnom sanitetskom stožeru RH u kojemu organizira niz specijalističkih timova za psihološku podršku prognanicima i izbjeglicama koji su se nalazili u različitim oblicima kolektivnog i osobnog smještaja.

Nakon tog razdoblja započinje svoju sveučilišnu karijeru, na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studijskom centru socijalnog rada, gdje se bavi teorijom i metodama socijalnog rada. Osim za socijalni rad, imao je interesa za metodologiju društvenih istraživanja, i sudjelovao je u nekoliko istraživačkih u međunarodnim interdisciplinarnim timovima, a predavao je i metodologiju istraživanja na sveučilištima u inozemstvu. Neki od radova iz te faze objavljeni su u najprestižnijim svjetskim časopisima sa tih područja.
Napisao je niz znanstvenih i stručnih radova, desetak knjiga, i nekoliko desetina znanstvenih i stručnih radova, sudjelovao na mnogim međunarodnim konferencijama.

e: mknezevic@libertas.hr

Dekan Fakulteta za međunarodno poslovanje i ekonomiju

Ivo Andrijanic

Prof. emeritus dr. sc. Ivo Andrijanić

Profesor emeritus dr.sc. Ivo Andrijanić bio je dugogodišnji gospodarstvenik, najprije u Ferimportu a kasnije i u Zračnoj luci Zagreb i sveučilišni profesor na Fakultetu za vanjsku trgovinu, kasnije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Svoje bogato praktično gospodarsko i profesorsko iskustvo uspješno je iskoristio za pripremu nastavnog plana i programa pri osnivanju Libertasa 2004. godine, kada je bio i prvi dekan.

Napisao je veliki broj znanstvenih i stručnih radova, knjiga i sveučilišnih udžbenika iz područja vanjske trgovine i vanjskotrgovinskog poslovanja, burzi i burzovnog poslovanja, ekonomike i politike osiguranja i reosiguranja, menadžmenta međunarodne trgovine, transporta i poslovne logistike, upravljanja kvalitetom i poznavanja robe i dr. Veliki broj tih djela objavljen je i u inozemstvu. Bio je predavač na mnogim međunarodnim kongresima, konferencijama i seminarima u zemlji i inozemstvu.

Doživotni je počasni član Znanstvenog savjeta za promet HAZU i Upravnog odbora Međunarodne organizacije civilnih aerodroma (ICAA) u Parizu. Bio je dugogodišnji član Matičnih odbora i povjerenstava Ministarstva znanosti za izbor kandidata u nastavna i znanstveno-nastavna zvanja.

Za postignute rezultate i uspjehe u radu odlikovan je, između ostalog, Ordenom rada sa zlatnim vijencem, Redom Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića za osobite zasluge u gospodarstvu, diplomom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za doprinos u radu Znanstvenog savjeta za promet i dr.

e: iandrijanic@libertas.hr

Dekanica Fakulteta zdravstvenih znanosti

prof. dr. sc. Jasna Mesarić, dr. med.

prof. dr. sc. Jasna Mesarić, dr. med. diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kojem je i izabrana u naslovno znanstveno nastavno zvanje redovitog profesora 2018. godine. Specijalist je transfuzijske medicine. Završila je poslijediplomske studije, iz hematologije, kliničke pedijatrije i menadžmenta u zdravstvu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

U svojoj profesionalnoj karijeri zadnjih 10-tak godina bavi se područjem kvalitete zdravstvene zaštite i sigurnosti pacijenta na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Aktivno je sudjelovala u radu EU Patient Safety and Quality of Care Expert Group (2014.-2016.), vodila je WHO studiju BIS (Blood Information Sheet) u RH (2003. -2005.), program WHO PATH (Performance Assessment Tools for Hospitals) u okviru BCA-WHO i Ministarstva zdravstva (2008. -2010.), istraživačku grupu projekta SAFE-EUR-OOH (Patient Safety Culture in European Out-of-hours services) u RH (2015), radni paket 2: Dissemination of the JA, EU projekta “EU Network for Patient Safety and Quality of Care, PaSQ JA” (2012.-2016.). Od 2017. godine, u okviru ECIBC (European Commission Initiative on Breast Cancer) u statusu EC nominiranog vanjskog eksperta, sudjeluje u radu Guidelines Development Group, Quality Assurance Scheme Development Group.

Predsjednica je Hrvatskog društva za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite Hrvatskog liječničkog zbora. Bila je predsjednica ESQH (European Society for Quality in Healthcare), (2015.-2017.). Pozvani je predavač na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima, autor i koautor znanstvenih i stručnih publikacija. Profesionalno i nastavničko iskustvo u području zdravstva koristi za razvoj studija na Fakultetu zdravstvenih znanosti Libertas međunarodnog sveučilišta.

e: jmesaric@libertas.hr

Dekanica Fakulteta za film i scenske umjetnosti

Branka Cvitkovic

doc. art. Branka Cvitković

Doc. art. Branka Cvitković rođena je u Zagrebu 29. svibnja 1948. godine. Nakon studija književnosti na Filozofskom fakultetu 1971. godine, upisuje glumu na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Članica je ansambla Drame Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu od 1972. do 2014. godine. Surađivala je i sa Glumačkom družinom Histrion, Zagrebačkim kazalištem mladih, HNK Osijek, HNK Split, Splitskim ljetom, Kazalištem Marina Držića iz Dubrovnika, Dubrovačkim ljetnim igrama, Teatrom ITD i Osječkim ljetom. Nastupala je u brojnim filmovima i TV i radio dramama.

Dobitnica je značajnih nagrada i priznanja za umjetnička dostignuća. Za cjelokupni umjetnički i društveni angažman odlikovana je Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge u kulturi, Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske za zdravstvo, socijalnu skrb i promicanje moralnih društvenih vrijednosti i Spomenicom domovinskog rata.

Odlukom Ministarstva kulture RH 2006. godine proglašena je Nacionalnom dramskom prvakinjom.

Zajedno sa stručnim suradnicima priprema nastavni plan i program za novoosnovani Fakultet za film i scenske umjetnosti pri Sveučilištu Libertas te preuzima prvu generaciju studenata glume. 2015. godine postaje dekanica fakulteta i nastavlja svoj pedagoški rad kao profesorica glume te formira profesorski kadar okupivši najeminentnije stučnjake iz područja hrvatskog jezika, književnosti, filozofije, dramaturgije i umjetnike iz područja glume, scenskog govora, scenskog pokreta i glazbe.

e: bcvitkovic@libertas.hr

Pročelnik poslovne škole

Zvonko Agičić, dipl.oec.

e: zagicic@libertas.hr