Upravljanje projektima

SEMINAR

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Sveučilište Libertas i Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld i Institut za razvoj i međunarodne odnose  organiziraju dvodnevni seminar Upravljanje projektima koji će se usredotočiti i odgovoriti na sljedeća pitanja:

Što je projekt? Što je projektni menadžment? Strateško planiranje i projektni menadžment; Značaj projektnog menadžmenta za poslovno planiranje i upravljanje; Što čini upravljanje projektom? (Upravljanje vremenom; Upravljanje troškovima; Upravljanje projektnim timom – ljudskim resursima; Interesno utjecajne skupine i okruženje projekta; Upravljanje rizikom; Upravljanje ugovorima; Upravljanje ciljevima); Što je upravljanje projektnim ciklusom? (Identifikacija projekta; Priprema projekta; Analiza projekta; Financiranje projekta; Provedba projekta; Vrednovanje rezultata); Evaluacija i monitoring projektnih prijava

Seminar će se održati  24. i 25. travnja 2020. godine u Sveučilištu Libertas Trg J. F. Kennedya 6 b, Zagreb, Konferencijska dvorana.

CILJEVI

 1. Polaznike upoznati sa vrstama projekta, njihovim karakteristikama
 2. Polaznike upoznati sa sadržajem projekata, pripremom projektnih prijedloga i fazama provedbe.
 3. Polaznicima omogućiti da samostalno i kroz rad u grupama izrade plan projekta kroz radionicu tj. simulaciju .
 4. Polaznicima dati konkretne savjete za osmišljavanja projektne ideje, pripremu i provedbu projekata

KOMU JE SEMINAR NAMIJENJEN?

 • državnim službenicima zaposlenima u ministarstvima, županijskim, gradskim i lokalnim upravama te drugim tijelima državne, područne i lokalne samouprave;
 • menadžerima i djelatnicima u gospodarstvu, kulturi, turizmu, znanosti, obrazovanju i obrazovanju i svima koji rade na pripremi i provedbi projekata;
 • poduzetnicima u malim i srednjim poduzećima;
 • djelatnicima i članovima poslovnih udruga i gospodarskih komora, sindikata i nevladinih udruga;
 • te svima koji žele steći početna znanja i profesionalne sposobnosti u području pripreme i provedbe projekata .

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Program seminara ostvaruje se u trajanju od šesnaest školskih sati prema dogovorenom rasporedu. Nastavne cjeline uključuju predavanja, analize studija slučaja, praktične vježbe i simulacije na kojima se konkretiziraju teorijska znanja i pristupi.
PREDAVAČI

Karolina Horvatinčić asistentica je Odjela za resursnu ekonomiju, zaštitu okoliša i regionalni razvoj u Institutu za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) u Zagrebu. Područje njenog interesa i ekspertize je planiranje, priprema i provedba projekata, edukativne aktivnosti, istraživačke aktivnosti, savjetodavne usluge u području strateškog planiranja, lokalnog i regionalnog razvoja, poduzetništva, obrazovanja, zaštite okoliša i održivog razvoja. Predaje na Sveučilišnom interdisciplinarnom poslijediplomskom specijalističkom studiju „Priprema i provedba EU projekata“, na veleučilištu VERN „Studij poslovne informatike“ i „ Studij ekonomije poduzetništva“ te Državnoj školi za javnu upravu.
Sanja Tišma ravnateljica je Instituta za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu. Unazad 20.-ak godina sudjeluje kao znanstvenica i stručnjak u provođenju projekata Europske komisije (OBNOVA, CARDS, PHARE, ISPA), Svjetske banke i UNDP-a u zemlji i inozemstvu. Područje njenog stručnog interesa uključuje strateško planiranje i upravljanje, javnu upravu i održivi razvoj. Osobito iskustvo posjeduje u izradi strateških planova te kao trener za izradu razvojnih strategija na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Vodila je izradu desetak strateških dokumenta poput novijih dokumenta Strategije razvoja Zagrebačkog Holdinga 2015.-2020., Razvojne strategije grada Zagreba, Strategije razvoja Grada Buzeta, Strategije razvoja Zavoda za zapošljavanje, itd. Također, evaluator je projekta i programa te ex-ante evaluator razvojnih strategija. Dr. sc. Sanja Tišma je predavač na kolegijima vezanim za projektni management i EU projekte na poslijediplomskim specijalističkim studijima na Ekonomskom fakultetu, Pravnom fakultetu, Fakultetu političkih znanosti i Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te trener za pripremu projekata financiranih sredstvima EU na poslovnom učilištu EXPERTA.
MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA

 

Seminar će se održati  24. i 25. travnja 2020. godine u Sveučilištu Libertas Trg J. F. Kennedya 6 b, Zagreb, Konferencijska dvorana
ORGANIZACIJA SEMINARA

 • Dva dana
 • Osvježenje tijekom planiranih stanki
 • Interaktivne vježbe i simulacije
 • Prezentacije s predavanjima
 • Individualne konzultacije

ZAVRŠNA PRIMJENA STEČENIH ZNANJA I VJEŠTINA

Aktivnim sudjelovanjem na seminaru polaznici usvajaju znanja i kompetencije koje obuhvaćaju sadržaje svih nastavnih cjelina programa te im se dodjeljuje potvrda (certifikat) o sudjelovanju na seminaru.

PRIJAVE

Prijave se zaprimaju do 17. travnja 2020.  elektroničkim putem na cjelozivotno@libertas.hr, telefonskim putem na 01 5633 151; 098 681 988 ili putem prijavnog obrasca na dnu ove stranice.

 

KOTIZACIJA

Cijena seminara iznosi 2.500,00kn po polazniku.
Plaćanje:
Libertas međunarodno sveučilište
Zagreb, Trg J. F. Kennedy 6b
OIB: 98124140248
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3

MOGUĆNOST SMJEŠTAJA

Boutique Hotel Le Premier nudi sudionicima programa  UPRAVLJANJE PROJEKTIMA smještaj po povoljnijim uvjetima. Rezervacija na: https://www.lepremier.hr/
NASTAVNI PLAN I PROGRAM

 
Vrijeme Tema/sadržaj

 

12.45-13.00 Dolazak sudionika
13.00-13.30 Predstavljanje trenera i sudionika

 

13.30-14.30 O projektima

O upravljanju projektom

Početna faza: Identificiranje projekta

14.30-14.45 Pauza

 

14.45-16.15 Planiranje

Upravljanje projektnim opsegom

Razrada dijagrama aktivnosti –WBS

16.15-16.30

 

Pauza

 

16.30-18.00

 

Raspodjela odgovornosti za radne pakete

Ganttov dijagram

18.00-18.15 Pauza

 

18.15-19.30

 

Izrada kalendara projekta

Ključne točke

19.30-19.45 Kraj I. dana
2. dan
 
Vrijeme Tema/sadržaj

 

9.00-10.30 Planiranje resursa i upravljanje troškovima

Metode određivanja troškova

10.30-10.45 Pauza

 

10.45-12.15 Upravljanje kvalitetom

Definiranje, Osiguravanje, Kontrola

12.15-13.15

 

Pauza za ručak

 

13.15-14.45

 

Upravljanje rizicima

Identificiranja, Analiza, Odgovori na rizik

14.45-15.00 Pauza

 

15.00-16.30

 

Upravljanje ljudskim resursima

Timski rad

ZAVRŠETAK

 

Prijavni obrazac: