Turistički vodič

Seminari će se održati u prostorijama Libertas međunarodnog sveučilišta, Trg J.F.Kennedyja 6b, Zagreb. 

Ministarstvo turizma Republike Hrvatske ovlastilo je Libertas međunarodno sveučilište – Zagreb za provođenje stručnih ispita za turističke vodiče za

Grad Zagreb

Način i uvjeti za pružanje usluga turističkog vodiča, među kojima je i obveza polaganja stručnog ispita za turističkog vodiča, propisani su u člancima 29.–43. Zakona o turističkoj djelatnosti («Narodne novine», broj 8/96., 19/96., 76/98.), te Zakona o pružanju usluga u turizmu („Narodne novine“, br.68/07.) a način polaganja stručnog ispita za turističke vodiče i ispitni program za taj ispit propisani su u Pravilniku o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje („Narodne novine“ br.50/08.).

PRIJAVA ZA TURISTIČKOG VODIČA GRAD ZAGREB

 1. Prijavi za polaganje stručnog ispita kandidati su dužni priložiti:
 • presliku svjedodžbe ili diplome o završenom školovanju (obvezna potvrda o nostrifikaciji stranih svjedodžbi)
 • presliku domovnice
 1. Za pružanje usluga turističkog vodiča turistički vodič mora imati odobrenje koje nadležni ured izdaje osobama koje ispunjavaju sljedeće uvjete:
 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • da imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj,
 • da imaju poslovnu sposobnost,
 • da imaju najmanje srednju stručnu spremu i položen stručni ispit za turističkog vodiča,
 • da znaju najmanje jedan strani jezik i
 • da im pravomoćnom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova turističkog vodiča – dok ta mjera traje.

Kandidat koji želi polagati stručni ispit za turističkog vodiča dužan je prije ispita pohađati seminar za turističkog vodiča. Nastava na seminaru održavat će se prema ispitnom programu i nastavnom planu za turističke vodiče koji su podijeljeni na opći i posebni dio i propisani u navedenom Pravilniku.

Opći dio seminara sadrži sljedeće kolegije:

Red.br. KOLEGIJ BROJ SATI
1 Politički sustav RH 5
2 Gospodarski sustav RH 5
3 Osnove turizma i uvod u turističko poslovanje 6
4 Osnove turističkog zakonodavstva 5
5 Hrvatska povijest 12
6 Turistički zemljopis Hrvatske 12
7 Kulturno povijesni spomenici i druge znamenitosti Hrvatske 12
8 Kultura govorenja i pisanja 8
9 Operativno tehnički poslova vođenja za turističke vodiče 24

Posebni dio za Grad Zagreb sastoji se od 20 sati nastave i praktičnog vođenja: pokazna turistička vođenja (u predavaonici i na terenu) te praktično vježbanje turističkog vođenja (u predavaonici i na terenu).

Prije početka seminara kandidati su dužni dostaviti (osobno ili elektroničkom poštom):

 • presliku domovnice 
 • presliku svjedodžbe ili diplome o završenom školovanju (obvezna potvrda o nostrifikaciji stranih svjedodžbi)
 • potvrdu o uplati troškova održavanja seminara i ispita (moguće obročno plaćanje)

CIJENA SEMINARA I ISPITA

Troškovi seminara (općeg i posebnog dijela): 750,00 Eura

Cijena provjere stranog jezika iznosi 20,00 Eura (PO STRANOM JEZIKU)

Napomena: kandidati koji prilože odgovarajuću svjedodžbu/diplomu o poznavanju stranog jezika
nisu dužni pristupiti polaganju stranog jezika

Polaganje ispita za turističkog vodiča za grad Zagreb održat će se
najranije 30 dana nakon provedenog seminara.

UVJERENJE O POLOŽENOM ISPITU

Kandidatima koji polože sve ispite, Libertas međunarodno sveučilište izdat će Uvjerenje o
položenom ispitu za turističkog vodiča za područje GRAD ZAGREB.

SEMINAR ĆE SE ODRŽATI U KOLIKO SE ZA TERMIN ODRŽAVANJA SEMINARA PRIJAVI MINIMALNO
8 KANDIDATA

Za sva dodatna pitanja kontaktirajte:

mr.sc. Ksenija Keča, kkeca@libertas.hr
Martina Glavan, mag.oec. mglavan@libertas.hr
t: 01 / 5633 151