Lokalni izbori: Od kampanje do mandata

SEMINAR

LOKALNI IZBORI: OD KAMPANJE DO MANDATA

Libertas Međunarodno Sveučilište organizira dvodnevni seminar LOKALNI IZBORI: OD KAMPANJE DO MANDATA za sve koji  žele biti uspješni akteri u kreiranju svakodnevnog života na lokalnoj i regionalnoj razini. 

Je li je i na koji način uređeno naselje u kojem stanujemo? Postoje li odgovarajući prostorni i urbanistički planovi? Jesmo li zadovoljni komunalnim djelatnostima? Kako je organizirana briga o djeci, socijalna skrb i primarna zdravstvena zaštita? A kako odgoj i osnovno obrazovanje, kultura i sport? Jesu li potrošači i prirodni okoliš zaštićeni? Djeluje li uspješno protupožarna i civilna zaštita? Nadalje, koliko smo zadovoljni srednjim školama i općim bolnicama u našoj sredini? Razvija li se ona u gospodarskom i prometnom smislu? I, napokon, mogu li postojeće obrazovne, zdravstvene, socijalne i kulturne ustanove biti bolje?

Odgovore na ova pitanja tražimo svakodnevno živeći i radeći u našim općinama, gradovima i županijama. Jer – upravo su općine i gradovi kao jedinice lokalne samouprave te županije kao jedinice područne (regionalne) samouprave – ustavno i zakonski odgovorne za rješavanje spomenutih pitanja. Ta su pitanja i – odgovori na njih vitalno važni za sve građane, a građani svoje Ustavom zajamčeno pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu ostvaruju preko rada tijela predstavničke i izvršne vlasti u općinama, gradovima i županijama. Ova su tijela sastavljena od članica i članova izabranih na slobodnim i tajnim izborima temeljem neposrednog, jednakog i općeg biračkog prava. Ukratko, na lokalnim izborima koji se u Republici Hrvatskoj redovito provode svake četiri godine, i to treće nedjelje u svibnju. Ustav Republike Hrvatske u svom članku 4. te članku 133. jamči pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, dok građani, osim na lokalnim izborima, u upravljanju lokalnim poslovima mogu sudjelovati i putem zborova, referenduma te drugih oblika neposrednog odlučivanja. Lokalna je politika u mnogo čemu najbliža svakodnevnom životu građana, a lokalni izbori ključan mehanizam utjecaja građana na sredinu u kojoj žive i rade. Od 2009. općinski načelnici, gradonačelnici i župani biraju se na neposredan način što je dodatno dinamiziralo i personaliziralo lokalne izbore mijenjajući i – kampanje za njih.

Cilj seminara jest proučiti pojmove, obrasce, teoriju i praksu koji objašnjavaju lokalne izbore i izbornu kampanju. Nastava se temelji na proučavanju temeljnih referentnih tema iz lokalne politike i institucija te medija i marketinške komunikacije na ovim izborima. Osnovni je cilj pristupiti lokalnim izborima na sveobuhvatan način kako bi polaznici otpočetka i sebe doživjeli kao neizostavne i uspješne aktere ovog važnog aspekta političkog života. Program seminara osmišljen je tako da polaznike ostruči za uspješno razumijevanje i analiziranje lokalnih izbora na područjima njihova osobnog i profesionalnog interesa kako bi njegovim uspješnim završetkom unaprijedili svoja interdisciplinarna znanja i vještine. Ta znanja i vještine koristili bi u svim relevantnim, poglavito profesionalnim situacijama, od rada lokalnih političkih institucija, stranaka i medija do svih dijelova javnog života u svojoj sredini.
KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE

Nakon završetka seminara očekuje se da će polaznik:

 • vladati znanjima s temeljnih područja lokalnog političkog života, posebice lokalnih i područnih (regionalnih) tijela vlasti i izbora za njih;
 • vladati znanjima o demokraciji, izborima i političkim strankama u kontakstu lokalne i nacionalne politike te ih primjenjivati;
 • vladati znanjima o tijelima predstavničke i izvršne vlasti na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini te ih primjenjivati;
 • vladati znanjima o kampanji za lokalne izbore i marketinškoj komunikaciji unutar nje te ih primjenjivati;
 • analizirati projekcije rezultata izbora u kontekstu dosadašnjih izbora.

KOMU JE SEMINAR NAMIJENJEN?

 • profesionalno angažiranima u političkim strankama te njihovim članovima;
 • potencijalnim kandidatima na lokalnim izborima;
 • profesionalno angažiranima u medijima;
 • zaposlenima u tijelima državne, područne i lokalne vlasti;
 • organizatorima javnih događanja, manifestacija, konferencija i stručnih skupova te izbornih kampanja na lokalnoj i nacionalnoj razini;
 • studentima i zaposlenicima kojima je poznavanje političkog života vezano uz struku i osobni interes;
 • te svima koji žele unaprijediti svoja znanja i profesionalne sposobnosti s područja političkog života, nastojeći održavati učinkovitu komunikaciju u privatnoj i javnoj sferi.

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Program seminara ostvaruje se u trajanju od dvanaest školskih sati prema dogovorenom rasporedu. Nastavne cjeline uključuju predavanja, analize studija slučaja, praktične vježbe i simulacije na kojima se konkretiziraju usvojena teorijska znanja i pristupi.
PREDAVAČI

 • doktori političkih znanosti i politički analitičari s dugogodišnjim predavačkim i konzultantskim iskustvom u javnom i privatnom sektoru te sudjelovanjem na znanstvenim i stručnim konferencijama u zemlji i inozemstvu, kao i na domaćim i međunarodnim projektima vezanima uz izbornu praksu i zakonodavstvo,

ORGANIZACIJA SEMINARA

 • Dva dana (petak poslijepodne i subota prijepodne)
 • Osvježenje tijekom planiranih stanki
 • Interaktivne vježbe i simulacije
 • Prezentacije s predavanjima i popis preporučene literature
 • Individualne konzultacije

 ZAVRŠNA PRIMJENA STEČENIH ZNANJA I VJEŠTINA

Završnom primjenom znanja, koja obuhvaća sadržaje svih nastavnih cjelina prema programu seminara, utvrđuju se usvojena znanja i stečene kompetencije polaznika. Postupak primjene znanja provodi se kroz simulaciju završni dan. Polaznici koji uspješno svladaju program seminara i završnu primjenu znanja dobivaju potvrdu (certifikat) o sudjelovanju na seminaru.

PRIJAVE

Elektroničkim putem na cjelozivotno@libertas.hr, telefonskim putem na 01 5633 151; 098 681 988

KOTIZACIJA

Cijena seminara iznosi 300,00 € po polazniku.

Plaćanje:
Libertas međunarodno sveučilište

Zagreb, Trg J. F. Kennedy 6b

OIB: 98124140248

IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
MOGUĆNOST SMJEŠTAJA

Boutique Hotel Le Premier nudi sudionicima programa Lokalni izbori: od kampanje do mandata smještaj po povoljnijim uvjetima. Rezervacija na: https://www.lepremier.hr/

NASTAVNI PLAN I PROGRAM
Lokalna i (područna) regionalna samouprava u Republici Hrvatskoj; Analiza slučaja: Razvoj samouprave u Republici Hrvatskoj od 1990. do danas (dva školska sata)
Lokalni izbori za predstavnička tijela općina, gradova i županija; Analiza slučaja: Grad Zagreb na lokalnim izborima (dva školska sata)
Lokalni izbori za općinske načelnike, gradonačelnike i župane; Analiza slučaja: Usporedba neposrednog i posrednog izbora čelnika lokalne izvršne vlasti (dva školska sata)
Lokalni politički akteri; Analiza slučaja: Nacionalno, regionalno i lokalno usmjerene političke stranke te neovisne liste na lokalnim izborima (dva školska sata)
Izborne kampanje; Analiza slučaja: Izborna pretkampanja za hrvatske lokalne izbore 2021. u kontekstu parlamentarnih izbora 2020. (dva školska sata)
VJEŽBA: Simulacija lokalnih izbora za gradsku skupštinu i gradonačelnika (dva školska sata)

Prijave: