Menadžment kvalitete u zdravstvu

Upisne informacije

NATJEČAJ

Za upis desete generacije studenata na sveučilišni specijalistički studij  MENADŽMENT KVALITETE U ZDRAVSTVU

za stjecanje akademskog stupnja  sveučilišni specijalist menadžmenta kvalitete u zdravstvu (univ. spec. admin. sanit.) iz znanstvenog područja i polja biomedicine i zdravstva u akademskoj godini 2024./2025.

Prijava na studij

Natječaj je otvoren od 21 . svibnja do 01. listopada 2024. godine.

Početak nastave planiran je sredinom  listopada 2024. godine.
Studij se izvodi na poslijediplomskoj razini (7.2 HKO), traje jednu godinu (dva semestra), 60 ECTS bodova.
Nositelj studija je DIU Libertas Međunarodno sveučilište u Zagrebu u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci. U izvedbi studija sudjeluju nastavnici DIU Libertas Međunarodnog sveučilišta i nastavnici Sveučilišta u Rijeci s tuzemnim i inozemnim vanjskim suradnicima.
Uvjeti i kriteriji upisa na specijalistički poslijediplomski sveučilišni studij su:

 1. a) završen sveučilišni diplomski studij iz područja biomedicinskih, ekonomskih, pravnih, tehničkih, prirodoslovnih i društvenih znanosti (300 ECTS)
 2. b) završen stručni diplomski studij iz područja biomedicinskih, zdravstvenih, ekonomskih, pravnih, tehničkih, prirodoslovnih i društvenih znanosti (300 ECTS)
 3. c) dobro poznavanje engleskog jezika (dokazuje se pri podnošenju prijave ili tijekom razgovora s pristupnikom).

Na studij se mogu upisati kandidati koji zadovoljavaju uvjete i kriterije natječaja, a do popune kvote.
Školarina za upis na studij do 15. rujna 2024. iznosi 3.650,00 EUR za jednokratnu uplatu , odnosno 3.850,00 EUR za plaćanje u deset rata.
Školarina za upis na studij nakon 15. rujna 2024. Iznosi 4.100,00 EUR  za jednokratnu uplatu, odnosno 4.400,00 EUR za plaćanje u deset rata.
Pri upisu potrebno je priložiti:

 1. Svjedodžba (uvjerenje) o završenom studiju (original ili ovjerena preslika kod javnog bilježnika)
 2. Ovjereni prijepis ocjena ili ovjerena kopija indeksa završenog studija
 3. Domovnica (original ili izvadak s e-Građanin)
 4. Rodni list (original ili izvadak s e-Građanin)
 5. Kopija putovnice (za strane državljane)
 6. Dvije fotografije (6×4)
 7. Potvrdu o uplati nepovratne upisne rate – 330,00 EUR (upisna rata ulazi u cijenu godišnje školarine). Uplata se treba izvršiti na IBAN Libertas međunarodnog sveučilišta: HR5723400091110757843 uz navođenje opisa troška plaćanja “Školarina za specijalistički studij MKZ”, model je HR67, a u poziv na broj primatelja upisati OIB pristupnika.

Upisni troškovi u visini od 100  EUR dospijevaju nakon predaje Ugovora o obrazovanju i plaćanju školarine. Upisni troškovi uključuju sve administrativne troškove upisa poput studenske iskaznice, indeksa, obrazaca i ostale dokumentacije.

Nastava se održava u prostorijama Libertas međunarodno sveučilište u Zagrebu svaki drugi vikend, petak popodne od 17.30 do 20:45 i subotu od 9:00 do 13:30 sati.

Informacije o natječaju mogu se dobiti u uredu za poslijediplomske studije, Libertas međunarodno sveučilište (telefon: +385 1 56 33 113; e-mail: sarapovic@libertas.hr)

Zagreb, 21. svibnja 2024.  godine

O studiju

Sveučilišni poslijediplomski studij Menadžment kvalitete u zdravstvu integrira sve elemente osiguranja kvalitete i sigurnosti u zdravstvenom sustavu i njegovim sastavnim dijelovima. Kvaliteta zdravstvenih intervencija i sigurnost bolesnika postali su važni čimbenik u zdravstvu zbog iznimnog napretka u razvoju novih tehnologija, te njihove racionalne i sigurne primjene u praksi.

Program poslijediplomskog studija upoznaje polaznike s najvažnijim zdravstvenim problemima u svijetu, organizacijom zdravstvenih sustava, te posebno učinkovitom organizacijom i upravljanjem sustavom kvalitete u svim područjima zdravstva. Polaznici se osposobljavaju za razvoj i uvođenje mjera za poboljšanje kvalitete te procese akreditacije zdravstvenih ustanova. Dodatno sadržaji elektivnih predmeta proširuje znanje polaznika u upravljanju promjenama, ljudskim resursima, strateškom i financijskom upravljanju, te upravljanju kvalitetom u specifičnim novim područjima medicine i zdravstva poput personalizirane medicine, farmakoekonomike ili farmakogenomike.

Studij je namijenjen svim diplomiranim zdravstvenim i nezdravstvenim stručnjacima koji se pripremaju za upravljanje kvalitetom i sigurnošću, za istraživanje i vodeće pozicije u zdravstvenim ustanovama, agencijama ili institucijama koje su odgovorne za stvaranje politika u zdravstvu. Uvjet za upis je završen diplomski studij ( 300 ECTS) iz biomedicine (medicina, farmacija, dentalna medicina, sestrinstvo, primaljstvo), prirodnih znanosti, ekonomije, i društvenih znanosti. Program studija se provodi kroz predavanja, seminare i vježbe. Svaki od polaznika ima svog mentora koji ga usmjerava u svladavanju pojedinih područja studija te pripremi seminara. Polaznici studija su aktivni sudionici u nastavnom procesu kroz pripremu seminara i sudjelovanje u tematskim raspravama.

Studijski program je usklađen sa načelima i smjernicama visokog obrazovanja u zemljama Europske unije i omogućava vertikalnu i horizontalnu pokretljivost studenata na studijima u Hrvatskoj i EU. Program provode renomirani nastavnici i stručnjaci za to područje Libertas međunarodnog sveučilišta, Sveučilišta u Rijeci i eksperata iz EU.

Nakon završenog poslijediplomskog studija polaznici su:

 • upoznali glavne zdravstvene probleme i organizaciju zdravstvenog sustava na globalnoj i lokalnoj razini
 • usvojili teorijsko i praktično znanje i vještine važne za uspostavljanje sustava upravljanja kvalitetom u zdravstvu
 • osposobljeni za provođenje ključnih procesa upravljanja kvalitetom
 • usvojili kompetencije za provođenje unutarnje i vanjske procjene kvalitete te provođenje akreditacije u zdravstvenom sustavu
 • kompetentni za procjenu zdravstvenih tehnologija i provođenje istraživanja u području kvalitete u zdravstvenom sektoru
 • kompetentni za menadžment promjena, upoznali su i usvojili metode važne za planiranje, provedbu i evaluaciju znanstvenih istraživanja
 • osposobljeni za promociju kulture kvalitete i sigurnosti pacijenata
 • osposobljeni za uspostavljanje, upravljanje i razvoj sustava kvalitete u zdravstvenim ustanovama, agencijama i zdravstvenoj administraciji koje su odgovorne za zdravstveni sustav.

Studij traje dva semestra i ocijenjen je s 60 ECTS bodova. Završetkom studija polaznici stječu naziv: Sveučilišni/a magistar/magistrica menadžmenta kvalitete u zdravstvu (univ. mag. admin.sanit.).

Skupni ishodi učenja

IU1 Povezati zakonske propise i međunarodne preporuke koji reguliraju kvalitetu zdravstvene zaštite i sigurnost pacijenta

IU2 Interpretirati smjernice WHO, OECD-a i drugih međunarodnih organizacija koje se odnose na sustav kvalitete i sigurnost pacijenta

IU3 Povezati planiranje i donošenje strateških dokumenata za uvođenje i provođenje politika kvalitete u zdravstvenoj ustanovi

IU4 Identificirati, mapirati i integrirati elemente sustava kvalitete

IU5 Preispitati metode za procjenu sustava kvalitete u zdravstvenoj ustanovi

IU6 Integrirati teorijsko i praktično znanje i vještine važne za upravljanje sustavom kvalitete u zdravstvu

IU7 Analizirati i odabrati kliničke smjernice, protokole, kliničke putove, temeljene na znanstvenim dokazima

IU8 Identificirati i analizirati rizične čimbenike za sigurnost korisnika i pružatelja zdravstvenih usluga

IU9 Procijeniti značaj procjene zdravstvenih tehnologija

IU10 Uspostaviti praćenje kvalitete i učinkovitosti primjenom kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja

IU11 Vrednovati ishode skrbi, kulturu sigurnosti, zadovoljstvo pružatelja i primatelja skrbi, iskustvo primatelja

IU12 Planirati projekte za unapređenje kvalitete zdravstvene skrbi i sigurnosti pacijenta

Za više informacija i upis kontaktirajte
Ured za poslijediplomske studije

Ured za poslijediplomske studije (Trg J. F. Kennedy 6b)
Voditelj| e-mail: | sarapovic@libertas.hr Tel.: +385 1 5633 113