Menadžment kvalitete u zdravstvu

Upisne informacije

Libertas međunarodno sveučilište, Trg J. F. Kennedy 6b, 10000 Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ ZA UPIS  6. GENERACIJE POLAZNIKA SPECIJALISTIČKOG  POSLIJEDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA  – MENADŽMENT KVALITETE U ZDRAVSTVU

Natječaj je otvoren do 1.  listopada 2020. godine

Prijava na studij

Trajanje studija i uvjeti za upis:

Studij traje jednu godinu (dva semestra).

Nositelj studija je Libertas  međunarodno sveučilište u Zagrebu u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci. U izvedbi studija sudjeluju nastavnici Libertas međunarodnog  sveučilišta i nastavnici Sveučilišta u Rijeci s tuzemnim i inozemnim vanjskim suradnicima.
Uvjeti i kriteriji upisa na poslijediplomski sveučilišni poslijediplomski studij su:

 1. završen sveučilišni diplomski studij iz područja biomedicinskih, ekonomskih, pravnih, tehničkih, prirodoslovnih i društvenih znanosti (300 ECTS)
 2. završen stručni diplomski studij iz područja biomedicinskih, zdravstvenih, ekonomskih, pravnih, tehničkih, prirodoslovnih i društvenih znanosti (300 ECTS) uz uvjet polaganja razlikovnog ispita iz metodologije znanstvenog rada.

Školarina:

Za upis na studij do 21. rujna 2020.:

 • 25.000,00 kn za jednokratnu uplatu
 • 26.500,00 za plaćanje u deset rata

Za upis na studij nakon 21. rujna 2020.:

 • 30.000,00 kn za jednokratnu uplatu
 • 32.000,00 kn za plaćanje u deset rata

Završetkom studija polaznici stječu naziv:

Sveučilišni/a magistar/magistrica menadžmenta kvalitete u zdravstvu (univ. mag. admin.sanit.).

Pri upisu je potrebno priložiti:

 • Svjedodžba (uvjerenje) o završenom studiju (original ili ovjerena preslika kod javnog bilježnika)
 • Ovjereni prijepis ocjena
 • Domovnica (original ili ovjerena preslika kod javnog bilježnika)
 • Rodni list (original ili ovjerena preslika kod javnog bilježnika)
 • Kopija putovnice (za strane državljane)
 • Dvije fotografije (6×4)
 • Potvrdu o uplati nepovratne upisne rate u iznosu 2.500,00 kn

* Upisni troškovi u visini od 750,00 kn ne ulaze u visinu školarine i dospijevaju po upisu i nakon predaje Ugovora o obrazovanju i plaćanju školarine. Upisni troškovi uključuju sve administrativne troškove upisa poput studentske iskaznice, indeksa, obrazaca i ostale dokumentacije.

O studiju

Sveučilišni poslijediplomski studij Menadžment kvalitete u zdravstvu integrira sve elemente osiguranja kvalitete i sigurnosti u zdravstvenom sustavu i njegovim sastavnim dijelovima. Kvaliteta zdravstvenih intervencija i sigurnost bolesnika postali su važni čimbenik u zdravstvu zbog iznimnog napretka u razvoju novih tehnologija, te njihove racionalne i sigurne primjene u praksi.

Program poslijediplomskog studija upoznaje polaznike s najvažnijim zdravstvenim problemima u svijetu, organizacijom zdravstvenih sustava, te posebno učinkovitom organizacijom i upravljanjem sustavom kvalitete u svim područjima zdravstva. Polaznici se osposobljavaju za razvoj i uvođenje mjera za poboljšanje kvalitete te procese akreditacije zdravstvenih ustanova. Dodatno sadržaji elektivnih predmeta proširuje znanje polaznika u upravljanju promjenama, ljudskim resursima, strateškom i financijskom upravljanju, te upravljanju kvalitetom u specifičnim novim područjima medicine i zdravstva poput personalizirane medicine, farmakoekonomike ili farmakogenomike.

Studij je namijenjen svim diplomiranim zdravstvenim i nezdravstvenim stručnjacima koji se pripremaju za upravljanje kvalitetom i sigurnošću, za istraživanje i vodeće pozicije u zdravstvenim ustanovama, agencijama ili institucijama koje su odgovorne za stvaranje politika u zdravstvu. Uvjet za upis je završen diplomski studij ( 300 ECTS) iz biomedicine (medicina, farmacija, dentalna medicina, sestrinstvo, primaljstvo), prirodnih znanosti, ekonomije, i društvenih znanosti. Program studija se provodi kroz predavanja, seminare i vježbe. Svaki od polaznika ima svog mentora koji ga usmjerava u svladavanju pojedinih područja studija te pripremi seminara. Polaznici studija su aktivni sudionici u nastavnom procesu kroz pripremu seminara i sudjelovanje u tematskim raspravama.

Studijski program je usklađen sa načelima i smjernicama visokog obrazovanja u zemljama Europske unije i omogućava vertikalnu i horizontalnu pokretljivost studenata na studijima u Hrvatskoj i EU. Program provode renomirani nastavnici i stručnjaci za to područje Libertas međunarodnog sveučilišta, Sveučilišta u Rijeci i eksperata iz EU.

Nakon završenog poslijediplomskog studija polaznici su:

 • upoznali glavne zdravstvene probleme i organizaciju zdravstvenog sustava na globalnoj i lokalnoj razini
 • usvojili teorijsko i praktično znanje i vještine važne za uspostavljanje sustava upravljanja kvalitetom u zdravstvu
 • osposobljeni za provođenje ključnih procesa upravljanja kvalitetom
 • usvojili kompetencije za provođenje unutarnje i vanjske procjene kvalitete te provođenje akreditacije u zdravstvenom sustavu
 • kompetentni za procjenu zdravstvenih tehnologija i provođenje istraživanja u području kvalitete u zdravstvenom sektoru
 • kompetentni za menadžment promjena, upoznali su i usvojili metode važne za planiranje, provedbu i evaluaciju znanstvenih istraživanja
 • osposobljeni za promociju kulture kvalitete i sigurnosti pacijenata
 • osposobljeni za uspostavljanje, upravljanje i razvoj sustava kvalitete u zdravstvenim ustanovama, agencijama i zdravstvenoj administraciji koje su odgovorne za zdravstveni sustav.

Studij traje dva semestra i ocijenjen je s 60 ECTS bodova. Završetkom studija polaznici stječu naziv: Sveučilišni/a magistar/magistrica menadžmenta kvalitete u zdravstvu (univ. mag. admin.sanit.).

Skupni ishodi učenja

IU1 Povezati zakonske propise i međunarodne preporuke koji reguliraju kvalitetu zdravstvene zaštite i sigurnost pacijenta

IU2 Interpretirati smjernice WHO, OECD-a i drugih međunarodnih organizacija koje se odnose na sustav kvalitete i sigurnost pacijenta

IU3 Povezati planiranje i donošenje strateških dokumenata za uvođenje i provođenje politika kvalitete u zdravstvenoj ustanovi

IU4 Identificirati, mapirati i integrirati elemente sustava kvalitete

IU5 Preispitati metode za procjenu sustava kvalitete u zdravstvenoj ustanovi

IU6 Integrirati teorijsko i praktično znanje i vještine važne za upravljanje sustavom kvalitete u zdravstvu

IU7 Analizirati i odabrati kliničke smjernice, protokole, kliničke putove, temeljene na znanstvenim dokazima

IU8 Identificirati i analizirati rizične čimbenike za sigurnost korisnika i pružatelja zdravstvenih usluga

IU9 Procijeniti značaj procjene zdravstvenih tehnologija

IU10 Uspostaviti praćenje kvalitete i učinkovitosti primjenom kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja

IU11 Vrednovati ishode skrbi, kulturu sigurnosti, zadovoljstvo pružatelja i primatelja skrbi, iskustvo primatelja

IU12 Planirati projekte za unapređenje kvalitete zdravstvene skrbi i sigurnosti pacijenta

Za više informacija i upis kontaktirajte
Ured za poslijediplomske studije

Ured za poslijediplomske studije (Trg J. F. Kennedy 6b)
Voditelj| e-mail: | zagreb@libertas.hr Tel.: +385 1 5633 118