Međunarodni odnosi

Prijava i upisne informacije

Libertas međunarodno sveučilište, Trg J. F. Kennedy 6b, 10000 Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ

za upis 11 studenata na zajednički poslijediplomski sveučilišni doktorski studij
Međunarodni odnosi

za stjecanje akademskog stupnja doktora/doktorica znanosti iz područja društvenih znanosti, polja interdisciplinarne društvene znanosti u akademskoj godini 2020./2021.*

Studij traje tri godine (šest semestara).
Nositelj studija je Sveučilište u Zadru, a suizvoditelj studija Libertas međunarodno sveučilište u Zagrebu. U izvedbi studija sudjeluju nastavnici Sveučilišta u Zadru i nastavnici Libertas međunarodnog sveučilišta s tuzemnim i inozemnim vanjskim suradnicima.

Uvjeti i kriteriji upisa na zajednički poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Međunarodni odnosi su:

a) završen sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij iz područja društvenih, humanističkih, prirodoslovnih, tehničkih ili drugih znanosti s prosjekom ocjena u studiju najmanje 4.0 (aritmetički prosjek ili ponderirani prosjek); pristupnici s nižim prosjekom, minimalno 3.5, trebaju dostaviti dvije preporuke sveučilišnih nastavnika;
b) završen magisterij znanosti iz područja društvenih, humanističkih, prirodoslovnih, tehničkih ili drugih znanosti s prosjekom ocjena u studiju najmanje 4.0 (aritmetički prosjek); pristupnici s nižim prosjekom, minimalno 3.5, trebaju dostaviti dvije preporuke sveučilišnih nastavnika;
c) dobro poznavanje engleskog jezika (dokazuje se pri podnošenju prijave ili tijekom razgovora s pristupnikom).

Godišnja školarina iznosi 30.000,00 kn, s mogućnošću plaćanja u dvije rate (pri upisu u svaki
semestar).

*Početak nastave planiran za travanj 2021. godine.

Trošak upisa i osiguranja za prvi semestar studija s izradom studentske iskaznice (x-ice) iznosi 150,00 kn.
Trošak indeksa iznosi 120,00 kn.

Nastava će se organizirati u prostorijama suizvoditelja studija – Libertas međunarodno sveučilište u Zagrebu.

Prijave za upis predaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnom mjestu Sveučilista u Zadru (www.unizd.hr), mrežnom mjestu Libertas međunarodnog sveučilišta (www.libertas.hr) i u tisku, odnosno do 9. travnja 2021. godine.
Prijave za upis pristupnik predaje na protokol Ureda pisarnice i pismohrane (arhiva) Sveučilišta u Zadru (Zadar, M. Pavlinovića 1, III. kat) ili u Referadu Libertas međunarodnog sveučilišta (Zagreb, Trg J. F. Kennedy 6B) ili šalje poštom na adresu: SVEUČILIŠTE U ZADRU, (Prijava za PDS Međunarodni odnosi), M. Pavlinovića 1, 23000 Zadar ili na adresu: Libertas međunarodno sveučilište, (Prijava za PDS Međunarodni odnosi), Trg J. F. Kennedy 6B 10000 Zagreb.

Prijavi na natječaj prilažu se u presliku sljedeći dokumenti:

 • ispunjen Prijavni obrazac DOK-00 (obrazac dostupan uz tekst natječaja na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zadru i studija).
 • diploma o završenom sveučilišnom dodiplomskom ili diplomskom studiju ili završenom znanstvenom magistarskom studiju
 • dopunska isprava o studiju ili prijepis položenih predmeta s ocjenama i prosjekom ocjena
 • dvije preporuke sveučilišnih nastavnika (pristupnici koji imaju prosjek ocjena manji od 4.0)
 • dokaz o dobrom poznavanju engleskog jezika
 • domovnica (za hrvatske državljane)
 • rodni list (hrvatski državljani)
 • putovnica (za strane državljane)
 • ispunjeni obrazac zahtjeva za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije (za pristupnike iz inozemstva)
 • životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti, odnosno obrazovni, stručni i znanstveni portfolio s dokazima u privitku (naprimjer, potvrde o stečenim kompetencijama, preslike objavljenih radova, priopćenja, tekstova i/ili dr.)
 • motivacijsko pismo s opisom znanstvenog interesa i mogućeg predmeta istrazivanja (do 3600 znakova).

Prijave bez navedene dokumentacije neće se razmatrati.
Prijavni obrazac sa popisom potrebne prijavne dokumentacije dostupan je uz tekst Natječaja na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zadru i studija.
Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište u Zadru i Libertas međunarodno sveučilište mogli prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Nakon isteka roka za prijave Vijeće doktorskog studija provest će razgovor s pristupnicima prema posebnom pozivu.
Pristupnici koji odgovaraju uvjetima natječaja bit će pozvani na upis na poslijediplomski doktorski studij, prilaganje originalnih dokumenata i potpisivanje ugovora o studiranju.

Na upis treba doći osobno u Referadu Libertas međunarodnog sveučilišta, Referada, Trg J. F.Kennedya 6B, Zagreb, te donijeti izvorne dokumente:

a) diplomu o završenom sveučilišnom dodiplomskom ili diplomskom studiju ili završenom znanstvenom magistarskom studiju
b) dopunsku ispravu o studiju ili prijepis položenih predmeta s ocjenama i prosjekom ocjena
c) rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije (pristupnici iz inozemstva)
d) dvije preporuke sveučilišnih nastavnika (pristupnici koji imaju prosjek ocjena manji od 4.0, a minimalno 3.5)
e) dokaz o dobrom poznavanju engleskog jezika
f) domovnicu i OIB (hrvatski državljani)
g) rodni list (hrvatski državljani)
h) osobnu iskaznicu
i) putovnicu i OIB (strani državljani). Strani državljani koji nemaju OIB trebaju podnijeti Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a Poreznoj upravi – Područni ured Zagreb ili Područni ured Zadar
j) dvije fotografije (4×6 cm)
k) životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti, odnosno obrazovni, stručni i znanstveni portfolio s dokazima u privitku (naprimjer, potvrde o stečenim kompetencijama, preslike objavljenih radova, priopćenja, tekstova i/ili dr.)
l) motivacijsko pismo s opisom znanstvenog interesa i mogućeg predmeta istraživanja (do 3600 znakova)
m) dokaz o uplati 150,00 kn troškova upisa i osiguranja. Uplata se treba izvršiti na IBAN (International Bank Account Number, hrv. Međunarodni broj bankovnog računa) Libertas međunarodnog sveučilišta: HR9724920081100029602 uz navodenje opisa troška plaćanja “troškovi upisa na doktorski studij 2020./2021.”, model je HR67, a u poziv na broj primatelja upisati OIB pristupnika.
n) dokaz o uplati 120,00 kn za indeks. Uplata se treba izvršiti na IBAN (International Bank Account Number, hrv. Međunarodni broj bankovnog računa) Libertas međunarodnog sveučilišta: HR9724920081100029602 uz navođenje opisa troška plaćanja “troškovi indeksa”, model je HR67, a u poziv na broj primatelja upisati OIB pristupnika.
o) dokaz o uplati 15.000,00 kn školarine za prvi semestar studija. Uplata se treba izvršiti na IBAN (International Bank Account Number, hrv. Međunarodni broj bankovnog računa) Libertas međunarodnog sveučilišta: HR9724920081100029602 uz navođenje opisa troška plaćanja “Školarina za doktorski studij Međunarodni odnosi”, model je HR67, a u poziv na broj primatelja upisati OIB pristupnika.

Ako se na studij ne javi dovoljan broj pristupnika, izvoditelj studija pridržava pravo neotvaranja studija u tekućoj akademskoj godini.

O studiju

Poslijediplomski doktorski studij Međunarodni odnosi rezultat je nastavka suradnje Sveučilišta u Zadru i Libertas međunarodnog sveučilišta u Zagrebu, na zajedničkom studiju diplomacije. Praćenjem i ispitivanjem obrazovnih i tržišnih potreba sveučilišta su utvrdila da je područje međunarodnih odnosa i diplomacije otvoren obrazovni i znanstveno-istraživački prostor. Interdisciplinarni pristup istraživanja međunarodnih odnosa u promijenjenim i stalno promjenljivim društvenim, gospodarskim, političkim uvjetima te globalnim mijenama također zahtijeva znanstvenu prisutnost u različitim područjima ljudskog rada i stvaralaštva.

Usmjerenost na međunarodne odnose obje ustanove ocijenile su razložnom s obzirom na potrebu promicanja ljudskih prava, gospodarsku i ekološku problematiku, politike, povijesti, status malih i velikih zemalja u globalizacijskim procesima, školovanje i obrazovanje, terorizam, ratove i nasilje, kao i druge prijetnje humanizaciji i ljudskom dostojanstvu. Stoga je doktorski studij Međunarodni odnosi usustavljen u interdisciplinarne dimenzije s očekivanjima znanstvenih rezultata koji će imati teorijske i praktične doprinose nacionalnog i međunarodnog značaja.

U skladu sa suvremenim obrazovnim, nastavnim i studijskim standardima, doktorandi će preuzeti aktivnu ulogu istraživača tijekom doktorskom studija, razvijati kritički teorijski pristup i mišljenje, osposobljavati se za znanstvenu argumentaciju, razumijevanje i efikasnu primjenu metodologije istraživanja, znanstveno izražavanje usmeno i pismeno. Ovladat će profesionalnom istraživačkom etikom, posebice etičkom znanstvenom interpretacijom.

Nositelj studija
Sveučilište u Zadru

Izvoditelj studija
Libertas međunarodno sveučilište

Mjesto održavanja predavanja
Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6b

Trajanje studija
Doktorski studij traje tri godine ili šest semestara s obzirom na nastavne zahtjeve (tijekom 3 godine osigurava se nastava prema semestrima, aktivnostima nastavnika i doktoranada, te mentora i doktoranada).

Uvjeti upisa na studij
Uvjeti i kriteriji upisa na zajednički poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Međunarodni odnosi su:

 • završen sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij iz područja društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih ili drugih znanosti s prosjekom ocjena studija najmanje 4,00; pristupnici s prosjekom ocjena koji je veći od 3.50, a manji od 4.00 u obvezi su dostaviti dvije preporuke sveučilišnih nastavnika; pristupnici čiji je prosjek ocjena manji od 3,50 ne mogu upisati studij
 • završen magisterij znanosti iz područja društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih ili drugih znanosti, s prosjekom ocjena studija najmanje 4,00; pristupnici s prosjekom ocjena koji je veći od 3.50, a manji od 4.00 u obvezi su dostaviti dvije preporuke sveučilišnih nastavnika; pristupnici čiji je prosjek ocjena manji od 3,50 ne mogu upisati studij
 • dobro poznavanje engleskog jezika (dokazuje se pri podnošenju prijave ili tijekom razgovora s pristupnikom);
 • životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti, odnosno obrazovni, stručni i znanstveni portfolio s dokazima u privitku (naprimjer, potvrde o stečenim kompetencijama, preslike objavljenih radova, priopćenja, tekstova i/ili dr.)
 • motivacijsko pismo s opisom znanstvenog interesa i mogućeg predmeta istraživanja (do 3600 znakova).
 • Natječaj o upisu na doktorski studij raspisuju obje ustanove na mrežnim stranicama svojih ustanova i/ili u tisku prema unaprijed dogovorenim uvjetima i kriterijima i vremenu objavljivanja natječaja.

Akademski naziv
doktor znanosti (dr. sc.) iz područja društvenih znanosti, polje interdisciplinarne društvene znanosti

Vodič kroz studij na hrvatskom jeziku preuzmite ovdje.

Vodič kroz studij na engleskom jeziku preuzmite ovdje.

Silabusi kolegija

Popis mentora doktorskog studija

Popis mentora doktorskog studija:

• izv. prof. Altaras Penda Ivor
• prof.emeritus Andrijanić Ivo
• izv. prof. Bielić Toni
• red. prof. Bilas Vlatka
• izv. prof. Bralić Ante
• doc. Brlečić-Valčić Sonja
• izv. prof. Buntak Krešimir
• red. prof. Butorac Ksenija
• doc. Buzar Stipe
• izv. prof. Cajner Mraović Irena
• doc. Ćesić Zlatko
• red. prof. Dekanić Igor
• doc. Filipović Vladimir
• red. prof. Grdešić Ivan
• red. prof. Jurčić Ljubo
• doc. Jurišić Ksenija
• prof. emeritus Kandžija Vinko
• red. prof. Kasum Josip
• red. prof. Knežević Mladen
• doc. Kopal Robert
• doc. Kraljević Radojka
• izv. prof. Krce Miočić Božena
• red. prof. Kresan Škabić Ines
• red. prof. Lobnikar Branko
• doc. Mladić Damir
• doc. Nakić Mladen
• red. prof. Pavlović Duško
• izv. prof. Pejdo Ana
• red. prof. Penezić Zvjezdan
• doc. Perkov Davor
• doc. Polović Jadranka
• doc. Popović Petar
• izv. prof. Primorac Željka
• red. prof. Pulić Ante
• red. prof. Ravlić Slaven
• izv. prof. Razović Mili
• doc. Rudančić Andreja
• izv. prof. Rusac Silvia
• izv. prof. Samardžija Višnja
• doc. Samodol Ante
• prof. emeritus Stavljenić Rukavina Ana
• izv. prof. Šokčević Sandra
• doc. Trnski Marko
• red. prof. Uglešić Ante
• red. prof. Vujčić Boris
• red. prof. Vukonić Boris
• izv. prof. Zekanović-Korona Ljiljana

Za više informacija i upis kontaktirajte
Ured za poslijediplomske studije

Ured za poslijediplomske studije (Trg J. F. Kennedy 6b)
Voditelj| e-mail: | zagreb@libertas.hr Tel.: +385 1 5633 118