Fizioterapija

 • Postanite stručnjak

  Završetkom studija Fizioterapije moći ćete samostalno upravljati procesom fizioterapije ili sudjelovati u timskom radu. Također ćete biti osposobljeni procijeniti, planirati, intervenirati i mjerit učinak intervencije u području fizioterapije, dokumentiranje u prevenciji, liječenju, habilitaciji i rehabilitaciji te unapređenju profesije.

 • Individualni pristup

  Usvojite znanja i vještine vezane uz procjenu stanja, postavljanje ciljeva te izradu programa terapije sukladno dobi, potrebama i disfunkcijama osobe kojoj je potrebna fizioterapija. Orijentacija na individualni pristup u programiranju i provedbi fizioterapijskih postupaka važan je element ovog studija.

 • Zaposlite se kao član stručnih medicinskih timova!

  Postanite dio tima i radite u vodećoj djelatnosti u specijalnim bolnicama za rehabilitaciju, u ustanovama za njegu u kući, ustanovama socijalne skrbi i domovima umirovljenika.

 • 100

  Sveučilišni studij

 • 100

  redovni studij: rujan/ožujak

 • 100

  izvanredni studij: rujan/ožujak

 • 100

  gdje? Zagreb!

 • 100

  4 semestara / 2 godine

 • 100

  120 ECTS

 • 100

  od 3.450,79 €

 • 100

  Magistar fizioterapije (univ.mag.physioth.)

O studiju

Fizioterapija je zdravstvena struka u intenzivnom razvoju i zahtjeva od fizioterapeuta da u svom radu koriste najbolju stručnu praksu temeljenu na znanstvenim spoznajama, a složenost zdravstvenih postupaka, nove metodologije i tehnologije zahtijevaju stjecanje dodatnih vještina i kompetencija.

Demografske promjene u zemlji, promjene u organizaciji zdravstvenog sustava u javnom i privatnom sektoru zdravstva, stope morbiditeta od kroničnih nezaraznih bolesti kao i razvoj zdravstvenog turizma povećalo je  potrebu za stručnjacima koji  su educirani  za provođenje složenih fizioterapijskih i rehabilitacijskih postupaka prema preporukama Svjetske konfederacije za fizikalnu terapiju (WCPT).

Diplomski sveučilišni studij fizioterapije je prema načelima Bologne nastavak u vertikalnom obrazovanju fizioterapeuta sukladno europskim i svjetskim standardima u edukaciji ove profesije.

Obuhvaća i zasniva se na tri ključna područja studija: temeljne biomedicinske znanosti koje su podloga za razumijevanje procesa primjene fizikalne terapije, suvremenu metodologiju i tehnologiju fizioterapije te znanstveno vrednovanje postojećih i istraživanje novih metoda fizioterapije u stanju bolesti, rehabilitaciji, prevenciji i unapređenju zdravlja.

Studijski program je usklađen s najvišim europskim standardima i programom obrazovanja na visokim učilištima u europskim zemljama te je maksimalno usmjeren prema studentu.

Završetkom studija, magistar fizioterapije će biti osposobljen za pružanje kompleksnih fizioterapijskih postupaka, za sudjelovanje u obrazovanju drugih fizioterapeuta, kontinuiranu osobnu edukaciju, istraživanje i znanstveni rad u području biomedicine i zdravstva.

Nastavni plan i program

Nastavni plan i program preuzmite ovdje.

Skupni ishodi učenja

IU1     Primijeniti složene fizioterapijske i rehabilitacijske postupke sukladno individualnim potrebama

IU2      Osmisliti kreativno rješenje u složenom kliničkom entitetu

IU3      Integrirati principe personalizirane medicine u fizioterapiju i rehabilitaciju

IU4      Vrednovati fizioterapijsku praksu temeljenu na znanstvenim spoznajama

IU5      Procijeniti mjere ishoda dijagnostičkih, terapijskih i rehabilitacijskih postupaka

IU6     Upravljati sustavom fizioterapije primjenjujući metode i alate sustava kvalitete u zdravstvu

IU7     Istražiti i evaluirati nove metode i tehnologije u fizioterapiji

IU8      Vrednovati osobni profesionalni razvoj te razvoj pojedinaca i skupina

IU9      Prenijeti znanje i vještine na druge dionike u području fizioterapije i rehabilitacije

Upisne informacije

Upisne informacije
Na diplomski sveučilišni studij Fizioterapija mogu se upisati pristupnici koji su:

 • Završili preddiplomski sveučilišni studij Fizioterapija (najmanje 180 ECTS bodova) i stekli akademski naziv sveučilišni prvostupnik fizioterapije (univ.bacc.physioth).
 • Završili preddiplomski stručni studij Fizioterapija (najmanje180 ECTS bodova) i stekli naziv stručni prvostupnik fizioterapije.

Pristupnici koji su završili preddiplomski stručni studij Fizioterapija imaju obavezu upisati 2 razlikovna ispita:

–        Organizacija i upravljanje kvalitetom u fizioterapiji

–        Sigurnost pacijenta u fizioterapiji

Položeni razlikovni ispiti uvjet su za upis u 3. semestar.

Položeni razlikovni ispiti ne računaju se u zbroj ECTS bodova na diplomskom sveučilišnom studiju Fizioterapija.

 • Pristupnici koji imaju položene ispite na diplomskoj razini iz studija Fizioterapija na drugom visokom učilištu mogu se upisati na diplomski sveučilišni studij Fizioterapija na Sveučilištu Libertas. Odluku o upisu donosi Povjerenstvo za upis studenata.

Izborni postupak za upis kandidata:
Izborni postupak sastoji se od vrednovanja uspjeha na prethodno završenom studiju. Uspjeh se vrednuje na osnovi prosječne ocjene svih položenih ispita na studiju uključivo i ocjenu završnog/diplomskog rada.

Upisni postupak provodit će se dok se ne popune sva slobodna mjesta na studiju. Natječaj je otvoren do konačne popunjenosti predviđenog broja mjesta.
Važna napomena:

Za upis na ovaj diplomski studij kandidat mora imati minimalno prosječnu ocjenu od 4,0.

Kandidat koji ima prosječnu ocjenu manju od 4,0 mora priložiti preporuku dva nastavnika visokog učilišta kod kojih je kandidat ostvario zapažen uspjeh na studiju.

Prijave za upis i upisni postupak:

Obrazac prijave kandidati ispunjavaju na web stranici Libertas međunarodnog sveučilišta. Nakon evidencije uplate upisne rate na osobnom web portalu studenta pojavit će se tekst Ugovora o obrazovanju i plaćanju školarine s uputama za njegovo ispunjavanje i predaju.

Koraci:
1. Ispuniti prijavu na odabrani diplomski studij
2. Upiši studij – prije upisnog postupka potrebno je uplatiti upisnu ratu u iznosu 330,00 € (upisna rata je uključena u cijenu školarine) te s upisnom dokumentacijom pristupiti upisu u Studentskoj referadi.

Prilikom upisa u Studentskoj referadi potrebno je priložiti:

 • diploma – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • prijepis ocjena s prethodnog fakulteta – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • domovnicu ili drugi odgovarajući dokaz o državljanstvu – izvornik ili ovjerenu kopiju /e-matica,
 • izvod iz matične knjige rođenih – izvornik ili ovjerenu kopiju/e-matica,
 • dvije fotografije za matičnu knjigu studenata formata 4×3,
 • potvrdu o uplati nepovratne upisne rate u iznosu od 330,00 € (upisna rata ulazi u cijenu godišnje školarine).

Upisni troškovi u visini od 100,00 € dospijevaju nakon predaje Ugovora o obrazovanju i plaćanju školarine. Upisni troškovi uključuju sve administrativne troškove upisa poput studentske iskaznice, obrazaca i ostale dokumentacije.

Kontakt


 • Centar za karijere
  Za sve informacije o studijima  i upisima.
  Kontaktirajte Centar za karijere!


 • Referada Zagreb
  Kontakt za studente i predavače.
  Kontaktirajte Referadu Zagreb!

Prijavi se!

97% svih naših diplomiranih studenata je zaposleno!

94% studenata zaposleno

Prema podacima HZZ-a od kraja prosinca 2021. godine od 5609 osoba s Libertasovom diplomom samo 181 je prijavljeno na zavodu za zapošljavanje.

 • Započni svoju karijeru:

  • u privatnom, javnom, vladinom i neprofitnom sektoru koji svi zahtijevaju poznavanje i primjenu fizikalne terapije.
  • u područjima unapređenja zdravlja i prevencije oboljenja, liječenja oboljelih i rehabilitacije poštujući etičke norme medicinske profesije i praksu temeljenu na znanstvenim dokazima
  • istraživanja, praćenja i sudjelovanja u fizioterapiji i kontinuirano unapređivati svoje znanje i vještine sukladno inovacijama u profesiji.
  • procjenu, planiranje, interveniranje i mjerenje učinka intervencije u području fizioterapije, uključujući dokumentiranje u prevenciji, liječenju, habilitaciji i rehabilitaciji te unapređenje profesije razvijanjem kliničke, upravljačke, edukacijske, savjetničke i istraživačke uloge.
Upišite se!

Na studij se možete upisati i prijelazom s drugog fakulteta ili visokog učilišta. Više o tome, kao i o dodatnim pogodnostima obiteljskog popusta, te stipendiranja saznajte klikom na određenu temu.