Menadžment unutarnje i međunarodne trgovine

Zašto?

 • Glavna snaga gospodarstva

  Globalno gospodarstvo temeljeno je na svladavanju barijera za trgovinsku razmjenu. Izvoz hrvatskih proizvoda koji su kompetitivni na tržištu i uvoz sirovina i proizvoda koji nedostaju ključni su poslovni procesi unutarnje i međunarodne trgovine.

   

 • Otkriti i ispuniti potrebe kupca

  Kako prepoznati potrebe tržišta, kako marketinška istraživanja povezati s proizvodnjom, kako osigurati uvoz i izvoz sirovine i gotovih proizvoda?

   

 • Nauči trgovati

  Ta znanja i još puno više je potrebno da bi optimizirali odnose ponude i potražnje i da bi osigurali zadovoljstvo kupca koje je u središtu pažnje i naših napora.

   

 • 100

  Stručni studij

 • 100

  redovni studij: ožujak

 • 100

  izvanredni studij: ožujak

 • 100

  gdje? Zagreb!

 • 100

  4 semestara / 2 godine

 • 100

  120 ECTS

 • 100

  od 3.185,35 €

 • 100

  mag.oec.

O studiju

Studij omogućuje nastavak obrazovanja i specijalizacije nakon završetka trogodišnjeg stručnog studija na Visokoj poslovnoj školi Libertas, ili nakon završetka srodnih preddiplomskih odnosno stručnih studija na drugim visokim učilištima.

Ovaj specijalistički diplomski studij studente obrazuje na područjima unutarnje i međunarodne trgovine, odnosno za obavljanje poslova organizacije, pripreme i ugovaranja vanjskotrgovinskih aranžmana, te poslove strateškog planiranja i rukovođenja u unutarnjoj i međunarodnoj trgovini.

Obrađuju se sva područja upravljanja, s naglaskom na ključne funkcije trgovinskog poduzeća: prodajom, nabavom, skladišnom poslovanju, te organizacijom ostalih funkcija kako bi odgovorile na specifične potrebe trgovinskog poduzeća.

Uče se i pravni aspekti ugovaranja poslova u međunarodnoj trgovini kao i s posebni aspekti e-trgovine u međunarodnoj razmjeni. Studente se upoznaje i s problematikom upravljanja projekata kao jednog od osnovnih alata za prilagodbu zahtjevima turbulentnog tržišta. Stječu se znanja o važnosti, ulogama i zadaćama sveukupnog upravljanja projektom te potpore poduzetničkom poslovnom sustavu. Usvajaju se temeljne ideje, znanja, metodologije i prakse s krajnjom svrhom stjecanja ključne konkurentske prednosti poduzeća na globalnom tržištu. Studenati se osposobljavaju za suvremeni pristup strategijskom razmišljanju, za izradu analize unutarnjeg stanja i dijagnoze okruženja poduzeća, te za oblikovanje i kvalitetnu provedbu strategije poduzeća, s obzirom na činjenicu da su opstanak i profitabilnost poduzeća dominantno određeni njegovim strategijskim opredjeljenjem. Uspješnim savladavanjem studija studenti će moći primijeniti naučena znanja i vještine za uspješno vođenje moderne poslovne organizacije.

Mjesto izvođenja: Zagreb

Nastavni plan i program

    
Godina 1.
PREDMETPREDAVANJAS+VECTS
Semestar 1. ljetni
Kvantitativne metode u poslovnom upravljanju30308
Kontroling30308
Informacijski sustavi za poslovno upravljanje30307
Upravljanje poslovnim rizicima30307
UKUPNO U 1. SEMESTRU12012030
Semestar 2. ljetni
Menadžment trgovinskog poduzeća30307
Menadžment lanca opskrbe30307
Digitalna transformacija trgovinskog poslovanja30307
Upravljanje ljudskim potencijalima u
multikulturalnom okruženju
30307
Seminarski rad 1.--2
UKUPNO U 2. SEMESTRU12012030
UKUPNO U 1. GODINI24024060
Godina 2.
PREDMETPREDAVANJAS+VECTS
Semestar 3. ljetni
Marketing u trgovini30307
Krizni menadžment30307
Upravljanje poslovanjem u međunarodnoj trgovini30307
Upravljanje financijama u trgovini30307
Seminarski rad 2.--2
UKUPNO U 3. SEMESTRU12012030
Semestar 4. ljetni
Izborni predmet I.30305
Izborni predmet II.30305
Izborni predmet III.30305
Diplomski rad--15
UKUPNO U 4. SEMESTRU909030
UKUPNO U 2. GODINI21021060
NAPOMENA: Od šest (6) ponuđenih izbornih predmeta studenti u 4. semestru odabiru i upisuju u indeks tri (3) predmeta.
Zakonodavni okvir i praksa društveno odgovornog trgovinskog poslovanja30305
Kompetitivna analiza30305
Menadžment prodaje30305
Kreativno upravljanje tehnološkim inovacijama u trgovini30305
Strategijski menadžment30305
Upravljanje projektima30305

Skupni ishodi učenja

IU 1 Kritički prosuđivati složene probleme temeljem relevantne metodologije, literature i podataka

IU 2 Razviti i izložiti stavove, spoznaje, ideje, probleme i rješenja

IU3 Kritički prosuđivati ulogu kontrolinga u financijama i trgovinskom poslovanju

IU 4 Razviti podloge za primjenu instrumenata i tehnika operativnog kontrolinga

IU 5 Valorizirati učinke korištenja informacijskih sustava u poslovnom upravljanju u trgovini

IU 6 Povezivati baze podataka s mjerenjem pokazatelja uspješnosti poslovanja

IU 7 Rangirati rizike i organizirati upravljanje trgovinskim i financijskim rizicima

IU 8 Povezivati instrumente osiguranja od rizika s izvorom i vrstom rizika

IU 9 Razviti i voditi upravljanje lancem opskrbe

IU 10 Voditi različite formate trgovine u složenim i promjenjivim tržišnim uvjetima

IU 11 Povezati globalne trendove u menadžmentu trgovine s organizacijskom strukturom

IU 12 Predlagati i organizirati poslovnu kombinatoriku u međunarodnoj razmjeni robe i usluga

IU 13 Osmisliti različite oblike izvora financiranja u djelatnosti trgovine s obzirom na veličinu poduzeća

IU 14 Kreirati plan marketinškog istraživanja na domaćem i inozemnom tržištu

IU 15 Razviti metode analiza utjecaja kriznog okruženja na trgovinu

IU 16 Razviti projektne ciljeve i staviti u odnos projekt i postojeću organizacijsku strukturu poduzeća

IU 17 Prezentirati strategije i taktike prodaje najvećih trgovaca u Hrvatskoj

IU 18 Kreirati načela strategijskog plana na konkretnim primjerima

Upisne informacije

A) Uvjeti upisa

završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij i ostvareno najmanje 180 ECTS bodova, ili dodiplomski studij u trajanju od najmanje 3 godine, postignut prosjek ocjena na prethodno završenom studiju od najmanje 3,50 (ako je prosjek ocjena manji od 3,50 potrebna je preporuka dva nastavnika visokog učilišta kod kojih je kandidat ostvario zapažen uspjeh na studiju).
B) Izborni postupak za upis kandidata:

Izborni postupak sastoji se od vrednovanja uspjeha na prethodno završenom studiju. Uspjeh se vrednuje na osnovi prosječne ocjene svih položenih ispita na studiju uključivo i ocjenu završnog/diplomskog rada.
Upisni postupak provodit će se dok se ne popune sva slobodna mjesta na studiju. Natječaj je otvoren do konačne popunjenosti predviđenog broja mjesta.
C) Prijave za upis i upisni postupak:

Obrazac prijave kandidati ispunjavaju na web stranici Libertas međunarodnog sveučilišta. Nakon evidencije uplate upisne rate na osobnom web portalu studenta pojavit će se tekst Ugovora o obrazovanju i plaćanju školarine s uputama za njegovo ispunjavanje i predaju.

Koraci:
1. Ispuniti prijavu na odabrani diplomski studij
2. Upiši studij – prije upisnog postupka potrebno je uplatiti upisnu ratu u iznosu 2.500,00 HRK (upisna rata je uključena u cijenu školarine) te s upisnom dokumentacijom pristupiti upisu u Studentskoj referadi.

Prilikom upisa u Studentskoj referadi potrebno je priložiti:

 • diploma – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • prijepis ocjena s prethodnog fakulteta – izvornik ili ovjerenu kopiju,
 • domovnicu ili drugi odgovarajući dokaz o državljanstvu – izvornik ili ovjerenu kopiju /e-matica,
 • izvod iz matične knjige rođenih – izvornik ili ovjerenu kopiju/e-matica,
 • dvije fotografije za matičnu knjigu studenata formata 4×3,
 • potvrdu o uplati nepovratne upisne rate u iznosu od 2.500,00 HRK (upisna rata ulazi u cijenu godišnje školarine).

Upisni troškovi u visini od 750,00 Kn dospijevaju nakon predaje Ugovora o obrazovanju i plaćanju školarine. Upisni troškovi uključuju sve administrativne troškove upisa poput studentske iskaznice, obrazaca i ostale dokumentacije.

Kontakt

 • Centar za karijere

  Za sve informacije o studijima  i upisima.

  Kontaktirajte Centar za karijere!
 • Referada Zagreb

  Kontakt za studente i predavače.

  Kontaktirajte Referadu Zagreb!

Prijavi se!

97% svih naših diplomiranih studenata je zaposleno!

94% studenata zaposleno

Prema podacima HZZ-a od kraja prosinca 2022. godine od 6424  osoba s Libertasovom diplomom samo 198  je prijavljeno na zavodu za zapošljavanje.

 • Započni svoju karijeru radeći:

  • poslove menadžera u veleprodaji i maloprodaji
  • poslove organizacije, pripreme i ugovaranja vanjskotrgov. aranžmana,
  • poslove strateškog planiranja i rukovođenja u unutarnjoj i međunarodnoj trgovini,
  • poslove menadžment konzaltinga,
  • poslove osiguranja financiranja međunarodnih projekata,
  • organiziranje i rukovođenje službom za međunarodni marketing i marketing menadžment,
  • menadžerske poslove u manjim i srednjim poduzećima,
  • industrijski marketing i upravljanje proizvodima i uslugama,
  • upravljanje informacijskim sustavima za poslovno upravljanje,
  • vođenje poslova kontrolinga,
  • upravljanje e-poslovanjem.
Upišite se!

Na studij se možete upisati i prijelazom s drugog fakulteta ili visokog učilišta. Više o tome, kao i o dodatnim pogodnostima obiteljskog popusta, te stipendiranja saznajte klikom na određenu temu.