MS – Upute autorima

Upute autorima

Međunarodne studije

Preuzmite PDF verziju

Časopis Međunarodne studije objavljuje znanstvene članke, prijevode značajnih radova te prikaze knjiga i ostalih publikacija. Znanstveni članci podliježu recenziji barem dva anonimna i nezavisna recenzenta (dvostruko-anonimna recenzija) i kategoriziraju se na prijedlog recenzenata u sljedeće kategorije:

 1. Izvorni znanstveni rad (originalno znanstveno djelo u kojem su izneseni novi rezultati fundamentalnih ili primijenjenih istraživanja. Tu spadaju nove, još nepoznate znanstvene činjenice, spoznaje i teorije koje predstavljaju doprinos znanosti, a djelo je napisano tako da bilo koji kvalificirani istraživač na temelju danih informacija može uz ista takva istraživanja doći do istih rezultata, zapažanja, proračuna ili teorijskih izvoda kao i autor).
 2. Prethodno priopćenje  (znanstveno  djelo  koje  sadrži  znanstvene  spoznaje  ili  rezultate znanstvenih istraživanja čiji karakter zahtijeva objavljivanje. Ovaj znanstveni članak obvezno sadrži jednu ili više znanstvenih informacija, ali bez dovoljno pojedinosti koje bi čitatelju omogućile provjeru iznesenih znanstvenih spoznaja, rezultata istraživanja i znanstvenih informacija kako je to moguće kod originalnog znanstvenog članka).
 3. Pregledni članak (znanstveno djelo koje sadrži cjelovit prikaz o određenom pitanju ili problemu istraživanja o kojemu je već objavljena znanstvena informacija odnosno rezultat znanstvenog istraživanja ili znanstvenih spoznaja. Ne mora sadržavati originalne – nove rezultate istraživanja već se može temeljiti na već objavljenim rezultatima istraživanja, iako može sadržavati i autorove originalne i nove rezultate istraživanja, koji obično ne predstavljaju bitan element predmeta istraživanja).
 4. Izlaganje sa znanstvenog skupa (izlaganja koja su već recenzirana i kategorizirana za potrebe konferencije biti će kategorizirana u jednu od gore navedenih kategorija, a mogu ih recenzirati i recenzenti koje odredi časopis).

Uz znanstvene radove, Međunarodne studije objavljuju i ne-znanstvene tekstove koji podliježu Uredničkoj recenziji.
Prijevodi značajnih radova na hrvatski jezik, koji po svom sadržaju mogu pobuditi interes znanstvene i stručne javnosti, također se objavljuju u časopisu. Opseg prijevoda ne smije biti veći od 20 kartica teksta (jedna kartica – 1800 znakova).
Prikazi knjiga i ostalih publikacija trebaju biti napisani kao kritičke recenzije, a opseg prikaza ne bi trebao prelaziti 5 kartica teksta.

Časopis objavljuje i intervjue, izvještaje s konferencija i drugih akademskih skupova i druge slične kraće forme.

Naknade, model objavljivanja, autorsko pravo i izvornost

Časopis Međunarodne studije autorima ne naplaćuje troškove objavljivanja radova niti bilo kakve druge troškove te se objavljuje u platinastom otvorenom pristupu tj. sav je sadržaj časopisa čitateljima besplatno dostupan.

Autor ili autori članaka zadržavaju autorsko pravo, uključujući i pravo na copyright.

Radovi trebaju biti autorovo izvorno djelo te se u potpunosti pridržavati znanstvenih i stručnih pravila te dobrih običaja navođenja izvora i citiranja. Uredništvo provjerava izvornost svih radova koristeći „Turnitin“ program za detekciju plagijata te će rad odbiti u slučaju plagiranja ili vratiti autoru na doradu u slučaju manjih omaški.

Uredništvo neće razmatrati radove predane na objavljivanje u veći broj časopisa, kao ni radove sa značajnim udjelom redundantnog (već objavljenog) istraživanja.

Karakteristike rukopisa i uvjeti za objavljivanje

Radovi poslani Uredništvu časopisa moraju zadovoljiti sljedeće:

 • Rukopis ne smije biti već objavljen ili poslan drugom izdavaču na objavljivanje;
 • Opseg rada ne smije biti manji od 18.000 znakova ni veći od 64.000 znakova, uključujući sažetke, bilješke i literaturu;
 • Radovi se predaju u MS Word-u (.doc ili .docx);
 • Zaglavlje članka treba sadržavati jasan, koncizan i informativan naslov članka, ime i prezime autora, titulu i zvanje, te puni naziv i punu adresu ustanove u kojoj je autor zaposlen;
 • Ispod naslova rada treba napisati sažetak na hrvatskom ili engleskom jeziku (na jeziku u kojem je napisan rukopis). Sažetak treba imati otprilike 1250 znakova, uračunavajući bjeline, a najmanje 1000 znakova ili najviše 1500 znakova, a u njemu se u trećem licu na skraćen i precizan način opisuje sadržaj članka i rezultati istraživanja. Treba istaknuti i četiri do osam ključnih riječi;
 • Naslov, sažetak i ključne riječi trebaju biti prevedeni i na engleski ili hrvatski jezik (ovisno o jeziku rukopisa) i priloženi na kraju rukopisa. Autori koji se ne koriste hrvatskim jezikom će se konzultirati s Urednikom oko prevođenja ovih materijala na hrvatski jezik;
 • Na korištenu literaturu se u tekstu upućuje tekstnotama, slično stilu APA (American Psychological Association), uz nekoliko grafičkih i stilskih razlika opisanih u više detalja na kraju ovog dokumenta.
 • Fusnote se označavaju arapskim brojevima u tekstu i sadrže dodatne informacije o tekstu po procjeni autora. Fusnote ne sadržavaju izvor koji autor koristi. Za to su namijenjene tekstnote. Po potrebi autor može koristiti fusnote za navođenje izvora u suglasnosti s Uredništvom. Uz dodatne informacije dane u fusnoti, ako je to potrebno za spomenutu dodatnu informaciju, autor smije uključiti tekst notu unutar fusnote, uzimajući u obzir da primarna funkcija fusnote nije citiranje izvora;
 • Grafički prikazi, slike i slično predaju se (za sada) isključivo u crno-bijeloj tehnici;
 • Korištenu literaturu treba popisati abecednim redoslijedom prema prezimenu autora i kronološkim redom za radove istog autora, a podaci o navedenom djelu u popisu literature moraju sadržavati izdavača, mjesto i godinu izdanja, a kako je prezentirano s više detalja na kraju ovog dokumenta;
 • Autori se trebaju pridržavati propisane metodologije za izradu znanstvenih radova, kako je to opisano u odgovarajućoj literaturi koja se bavi tim područjem i problematikom;
 • Sve ostalo radi se prema pravilima o pisanju znanstvenih radova te korištenju znanstvene metodologije u skladu s propisima struke;
 • Nakon objavljivanja rada autor dobiva jedan primjerak časopisa u kojem je njegov rad objavljen.

 

Predaja radova i recenzentski postupak

Predaja radova vrši se elektroničkim putem na adresu medjunarodne.studije@libertas.hr. Molimo autore da prije predaje rada detaljno prouče i našu Izjavu o izdavačkoj etici.

Recenzentski je postupak detaljno opisan na mrežnim stranicama časopisa ovdje.

Za sve eventualne nejasnoće potencijalni se autori mogu javiti glavnom uredniku

doc. dr. sc. Vladimiru Filipoviću na e-mail: vfilipovic@libertas.hr.

Upute za reference

Citiranje u tekstu

Citiranje u tekstu mora biti konzistentno i u skladu sa sljedećim pravilima:

Citirani izvori u tekstu navode se u skraćenom obliku u tekstnotama, npr: (Huntington, 1991:

ili u slučaju dva autora (Mrakovčić i Vuković, 2019: 78) ili u slučaju tri ili više autora (Jefferson i sur., 2020: 75).

Navođenje točne stranice nije obvezno kod parafraziranja izvora, no jest nužno kod navođenja direktnih citata. Navođenje točne stranice nije obvezno za izvore koji nemaju paginaciju, kao što je slučaj kod nekih mrežnih stranica, ali i pisanih izvora.

Bibliografija

Na kraju teksta potrebno je priložiti puni popis citirane literature po abecednom redoslijedu prema uputama American Psychological Association (APA). Upute s mnoštvom primjera dostupne su ovdje. Napominjemo da časopis primjenjuje jednu iznimku od ovih uputa gdje se godina objavljivanja NE stavlja u zagrade.

Nekoliko najčešćih primjera uključuju:

Za knjige:

Sapolsky, R. M. 2017. Behave: The biology of humans at our best and worst. Penguin Books.

Za članke u časopisima:

Grady, J. S., Her, M., Moreno, G., Perez, C., & Yelinek, J. 2019. Emotions in storybooks: A comparison of storybooks that represent ethnic and racial groups in the United States. Psychology of Popular Media Culture, 8(3), 207–217. https://doi.org/10.1037/ppm0000185

Za članke u zbornicima:

Aron, L., Botella, M., & Lubart, T. 2019. Culinary arts: Talent and their development. In R. F. Subotnik, P. Olszewski-Kubilius, & F. C. Worrell (Eds.), The psychology of high performance: Developing human potential into domain-specific talent (pp. 345–359). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000120-016

Za mrežne izvore:

Toner, K. 2020, September 24. When Covid-19 hit, he turned his newspaper route into a lifeline for senior citizens. CNN. https://www.cnn.com/2020/06/04/us/coronavirus-newspaper-deliveryman-groceries-senior-citizens-cnnheroes-trnd/index.html

Za više primjera molimo autore da konzultiraju APA stilske upute dostupne na prethodno spomenutoj mrežnoj stranici ovdje.