MS – Izjava o izdavačkoj etici

Međunarodne studije

Izjava o izdavačkoj etici

Preuzmite PDF verziju

Časopis Međunarodne studije stremi najvišim standardima u izdavačkoj etici, a pritom se vodi općim načelima i primjerima dobre prakse Povjerenstva o izdavačkoj etici (Committee on Publication Ethics, COPE).

U ovoj se Izjavi navode i obrazlažu etičke dužnosti i prava svih dionika uključenih u proces objavljivanja časopisa, a posebice Uredništva, autora i recenzenata.

Pojmovi koji se u ovoj Izjavi koriste u muškom rodu vrijede na jednak način za oba roda. Tamo gdje se riječ autor navodi u jednini, na jednak način vrijedi i u množini kad je riječ o suatorskim radovima, i obratno.

  1. OPĆE ODREDNICE

Ophođenje. Međunarodne studije od svih dionika očekuje da se međusobno odnose kurtoazno, s poštovanjem i bez diskriminacije, uvažavajući u svakom trenutku prihvaćene akademske i etičke norme i običaje. Časopis od svih dionika očekuje i da streme najvišim znanstvenim i profesionalnim standardima i dobrim praksama.

Žalbe. Dionici koji smatraju da su im povrijeđena znanstvena, profesionalna ili etička prava prvo se trebaju obratiti glavnom uredniku koji će pokušati razriješiti problem. U slučaju da dionik i dalje smatra da problem nije razriješen na odgovarajući način, slobodan je predati žalbu Povjereniku za etično izdavaštvo časopisa Libertas međunarodnog sveučilišta, prof. dr. sc. Marijanu Cinguli (mcingula@libertas.hr). Po zaprimanju žalbe, Povjerenik će u suradnji s Uredništvom i dionikom u razumnom roku istražiti problem vodeći se načelima i primjerima dobre prakse Povjerenstva o izdavačkoj etici COPE te glavnom uredniku predati dokumentiranu preporuku o razrješenju žalbe. Ukoliko dionik i dalje ne bi bio zadovoljan odlukom glavnog urednika, slobodan je obratiti se Izdavaču, Libertas međunarodnom sveučilištu zastupanom po ravnatelju Aleksandru Ostojiću, univ. spec. oec., čija će odluka biti obvezujuća i konačna.

Ispravci i povlačenje radova. Uredništvo će u suradnji s autorima u obliku erratuma ispraviti pogreške nastale u procesu objavljivanja, a u obliku corrigenduma ispraviti značajnije greške samih autora koje bi mogle narušiti znanstvenu vrijednost ili etički integritet već objavljenih radova. Uredništvo će povući već objavljene radove kod kojih naknadno uoči grube povrede znanstvene i etičke čestitosti. Uredništvo će biti voljno objaviti erratum ili corrigendum kada god je to potrebno i primjereno.

  1. OBVEZE UREDNIŠTVA

Jednakost pristupa i nediskriminacija (fair-play). Uredništvo će zaprimljene radove procjenjivati isključivo prema njihovoj znanstvenoj i stručnoj kvaliteti te njihovom (ne)uklapanju u znanstvena polja zastupljena u časopisu. Shodno tome, autore neće diskriminirati prema rasi, spolu, narodnosti, geografskom podrijetlu, vjeri, seksualnoj orijentaciji, političkoj orijentaciji ili filozofiji, godinama starosti, akademskim titulama ili osobnim odnosima.

Nezavisnost. Uredništvo će u odlučivanju biti nezavisno od bilo koje druge osobe ili organizacije osim, u iznimnim slučajevima, Izdavača.

Povjerljivost. Uredništvo će držati kao službenu tajnu sve informacije o radovima predanim na objavu osim, po potrebi, prema drugim članovima i savjetnicima Uredništva, recenzentima i potencijalnim recenzentima, stručnim suradnicima časopisa, Izdavaču i samim autorima. Uredništvo je trajno dužno čuvati tajnost identiteta recenzenata u odnosu na specifične radove te u slučaju neobjavljenih radova ne smije spoznaje i podatke do kojih je došao autor koristiti u vlastitim istraživanjima bez pismene dozvole autora.

Objavljivanje priloga Uredništva. U slučaju da član Uredništva u časopis preda rad za koji je potreban recenzentski postupak, on će biti vođen na način da taj član Uredništva ni u kojem trenutku neće saznati identitet recenzenata ni biti u mogućnosti utjecati na njihov izbor, recenzentski postupak ili konačnu odluku o objavljivanju i kategorizaciju

Sukob interesa. Urednici su se dužni izuzeti iz odlučivanja u slučaju sukoba interesa koji bi mogao narušiti njihovu objektivnost.

Proaktivna etika. Uredništvo je dužno proaktivno sprječavati objavljivanje radova u kojima uoči velike etičke, znanstvene ili profesionalne propuste te ih otklanjati u slučajevima gdje su oni manji. Ni u kom slučaju Uredništvo neće poticati etičke, znanstvene ili profesionalne propuste ili ih svjesno dozvoliti. U slučaju da Uredništvo primijeti takve propuste dužno je postupiti na prikladan način, uzimajući u obzir primjerene stručne procedure.

  1. OBVEZE AUTORA

Autorstvo. Slijedeći  COPE (2019) preporuke o autorstvu „Discussion Document: Authorship“,  časopis Međunarodne studije (su)autorom smatra osobu ili osobe koje su značajno pridonijele istraživanju u cjelini ili nekoj od njegovih faza i/ili rukopisu te koje istovremeno preuzimaju punu odgovornost za objavljeni rad. Shodno tome, autori pri predaji rukopisa kao autore rada trebaju navesti sve osobe koje podliježu ovoj definiciji, a ne i one koje joj ne podliježu.

Zahvale. Autori se osobama koje su pridonijele radu, ali u mjeri da se ne mogu smatrati autorima prema gore navedenoj definiciji mogu zahvaliti u odjeljku „Zahvale“ ili u bilješci.

Mogućnost ponavljanja istraživanja (reproducibility). Autori radova objavljenih u časopisu koji uključuju empirijska istraživanja dužni su čuvati kategorijalni aparat i podatke na temelju kojih su nastali rezultati te ih biti voljni podijeliti sa zainteresiranim čitateljima.

Izvornost. Od autora se očekuje da su radovi predani na objavljivanje u potpunosti njihovo izvorno djelo te da isti rad ili rad koji je u velikoj mjeri nastao kao rezultat istog istraživanja nisu već objavili ili predali na objavljivanje u drugi znanstveni časopis.

Plagiranje. Radovi predani na objavljivanje moraju se držati svih pravila i običaja citiranja i navođenja izvora. Uredništvo programom za detekciju plagijata „Turnitin“ provjerava svaki rad te će rad odbiti u slučaju plagiranja ili vratiti autoru na doradu u slučaju manjih omaški.

Sukob interesa. Pri predaji rada autori su dužni naznačiti postoji li sukob interesa koji bi doveo u pitanje njihovu znanstvenu objektivnost i motivaciju. U slučaju da takva naznaka izostane, smatra se da izjavljuju da ne postoji sukob interesa.

Financiranje istraživanja. Pri predaji rada autori su dužni navesti sve izvore financiranja koji su poduprli proces istraživanja i izrade rada, a naročito u slučaju mogućnosti sukoba interesa. Ukoliko takva naznaka izostane, smatra se da istraživanje i rad nisu bili financirani posebnim sredstvima osim onima autorovog poslodavca ili autorovog osobnog doprinosa.

Zakonitost i etičnost provedenih istraživanja. Autori se obvezuju da su istraživanje proveli prema zakonskim propisima i etičkim kodeksima koji definiraju obveze istraživača te da su, tamo gdje je to potrebno, pribavili suglasnost povjerenstva za prosudbu etičnosti istraživanja.

Naknadno uočene pogreške. U slučaju da autor u bilo kojoj fazi objave rada ili nakon njegove objave uoči veliku pogrešku koja bi mogla kompromitirati znanstveni ili etički integritet istraživanja, dužan je o tome u što kraćem roku informirati Uredništvo kako bi se pogreška mogla otkloniti ili rad povući.

  1. OBVEZE RECENZENATA

Pravovremenost. Nakon pristajanja na sudjelovanje u recenzentskom postupku, recenzenti su dužni u dogovorenom roku isporučiti Uredništvu ispunjeni recenzentski obrazac. U slučaju da to iz bilo kojeg razloga ne bi bilo moguće, dužni su u što kraćem roku o tome obavijestiti Uredništvo.

Objektivnost i temeljitost. Časopis od recenzenata očekuje objektivnu i argumentiranu analizu radova te da svoju zadaću ispune savjesno i temeljito.

Povjerljivost. Recenzenti su trajno dužni čuvati kao službenu tajnu svoje sudjelovanje u specifičnom recenzentskom postupku. Do objave rada ne smiju o njemu govoriti javno ili trećim stranama ni koristiti spoznaje i podatke do kojih je u svom istraživanju došao autor.

Sukob interesa. U slučaju sukoba interesa ili bilo kojeg drugog razloga koji bi omeo donošenje kvalitetnih, objektivnih i znanstveno utemeljenih sudova, recenzent je u što kraćem roku o tome dužan obavijestiti Uredništvo.